Modersmålets betydning

 

Barnets modersmål vil altid have en særlig betydning da elevens identitet, familierelationer og følelsesliv er stærkt knyttet til det. Jo stærkere modersmålet - eller fundamentet - er, jo nemmere er det for eleven at tilegne sig andetsproget. Vejen til at lære godt dansk er nemlig at bygge ovenpå modersmålet. Ligesom med alt anden ny viden skal det nye sprog hænge sammen med den viden eleven har i forvejen.

 

Det særlige for tosprogede børn er, at sprogudviklingen forløber på to eller flere sprog. De behersker nogle sprogområder og har ord og begreber på det ene sprog, andre på det andet og nogle på begge.

 

Fordele og udfordringer

 

Når man beskæftiger sig med tosprogede børns sprogudvikling, er det afgørende, at barnets sproglige kompetencer ikke holdes op mod en etsproget norm. Det tosprogede barn skal ganske vist opnå et sprogligt niveau på andetsproget, som gør, at det er i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb i en dansk kontekst, men dets udgangspunkt er et andet end tilfældet er hos etsprogede børn (Højen 2009).

 Kognitive fordele ved tosprogethed

I en globaliseret verden er der naturligvis åbenlyse fordele forbundet med det at tale flere sprog. Endvidere peger undersøgelser på, at tosprogede har en større metalingvistisk forståelse end etsprogede. Det betyder, at deres sproglige opmærksomhed er skærpet, hvilket bla. vil være en fordel i tilegnelsen af andre sprog.

Disse kognitive fordele kommer også til udtryk på ikke-sproglige områder såsom i håndteringen af kompleks information samt i sortering af relevant information fra irrelevant information (Højen 2009).

 

Udfordringer forbundet med tosprogethed

For nogle tosprogede kan mulighederne for at lære et nyt sprog være udfordrede, hvis modersmålets dybde er begrænset. Med et manglende grundlæggende sprogligt fundament bliver indlæringen på andetsproget svært udfordret, og dermed kan kontakten til omverdenen samt deltagelse i det sociale liv blive begrænset af de manglende sproglige evner.

Som pædagog er det meget vigtigt at være opmærksom på den tosprogede barns sproglige progression. Selvom der er mange forskelligartede omstændigheder der gør at sprogtilegnelsen er en tidskrævende proces, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der sker en udvikling.