Læsning

Den gode udvikling af tosprogede elevers sprog- og læsefærdigheder kræver i sig selv ikke en anderledes sprog- og læsepædagogik end den, som etnisk danske elever har brug for. Men den kræver en bevidst opmærksomhed på bestemte områder. Tager man i undervisningen højde for og differentierer på disse områder, vil tosprogede børn og unge kunne tilegne sig gode sprog- og læsefærdigheder som deres etsprogede jævnaldrende.  Man må som underviser være bevidst om, at læringsvilkåret for tosprogede elever er anderledes end for de etsprogede elever, der undervises på deres modersmål.

Den tosprogede elev skal i sin læring forholde sig til mødet med to sprog. Eleven er så at sige på dobbeltarbejde i en mængde situationer, idet vejen ind i undervisningen netop går gennem et andetsprog. Eleven skal på en og samme gang lære sproget, lære om sproget og lære gennem sproget i al skolens undervisning – også når det kommer til sprog- og læseudvikling. Det er et givent læringsvilkår for eleven, og det fordrer, at underviseren forholder sig til nogle bestemte elementer i det flersprogede læringsmiljø

Hvis tosprogede elever skal have mulighed for at klare sig på lige fod med etnisk danske jævnaldrende, er tilegnelse af gode sprog- og læsefærdigheder afgørende vigtig. Undersøgelser viser, at mange tosprogede børn og unge er teknisk dygtige læsere, men ofte læser uden at forstå indholdet. Når man ikke forstår, hvad man læser, hvorfor man læser og i det hele taget ikke har en aktiv læseindstilling, kan man heller ikke tilegne sig ny viden gennem læsning.Bevidst arbejde med læsestrategier er derfor særdeles vigtigt.

Forslag til læsning med tosprogede elever og svage danske elever.

  • Lad eleven genfortælle noget af det, som allerede er læst.

  • Læs nogle sider med eleven.

  • Sørg for, at eleven under læsningen forstår ”nye” ord og begreber.

  • Forklar evt. nye begreber i andre sammenhænge.

  • Stil spørgsmål til teksten, som tjekker læseforståelsen.

  • Lad eleven forudsige bogens videre handling.

  • Brug læsekontrakten, og sørg for, at eleven altid skriver et referat af bogen.