Skolefritidsordninger (SFO) og juniorklub

Skolefritidsordninger (SFO)

Alle folkeskoler i Odder Kommune har tilknyttet en skolefritidsordning også kaldet SFO.

I skolefritidsordningerne optages børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Barnet kan optages fra dag til dag efter ansøgning. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned.

Hvis man flytter til en anden kommune kan forældrene vælge at bevare en skolefritidsordnings-plads i Odder Kommune.
I Odder Kommune har vi indført tidligt SFO. Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor de starter i skole. Ved ind- eller udmeldelse af SFO på andre tidspunkter af året, skal indmeldelsen ske via Digital Pladsanvisning.

Kort om formål, ansvar, tilsyn samt mål og indholdsbeskrivelser

SFO'er er en del af folkeskolen, og derfor følger den folkeskoleloven. Hvis der er en skolefritidsordning ved den skole, som et barn skal gå i, og der er plads i ordningen, skal barnet optages i skolens skolefritidsordning.
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal oprettes SFO’er i tilknytning til en eller flere af kommunens folkeskoler. Reglerne for SFO findes i folkeskoleloven.

Formål

SFO skal leve op til folkeskolelovens overordnede formål.

Mål og indhold

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for ordningen. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal blandt andet angive:

  • • hvilke klassetrin skolefritidsordningen omfatter
    • hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik
    • mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

Børn og ungeudvalget i Odder vedtog i august 2010 mål og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne.

Ansvar

Skolens leder har det overordnede ansvar for ordningen, det gælder både det pædagogiske og det administrative ansvar. Skolen kan godt oprette en funktion som daglig leder for SFO'en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence i forhold til skolens leder.

Tilsyn

Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen. Der kan også oprettes forældreråd for SFO, men disse kan ikke få nogen formel kompetence. 

Åbningstider

Vestskolen
Åbningstider: 6:30 – 17:00

Skovbakken
Åbningstider: 8:05 – 16:00.

Parkvejens skole
Åbningstiderne på Parkvejens Skoles kontor:
Mandag - torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00- 14.00
Telefon: 87 80 36 66
Mail: parkvejensskole@odder.dk

Forældrebetaling

Kommunalbestyrelsen fastsætter forældrebetalingen for SFO. Hvis barnet går i skole i en anden kommune, skal forældrene betale skolekommunens takst for SFO. Dog betales bopælskommunens takst, hvis den er den højeste.


Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter samme regler som for fritidshjem.

SFO og klub

Skolefritidsordninger (SFO)

Alle folkeskoler i Odder Kommune har tilknyttet en skolefritidsordning også kaldet SFO.

I skolefritidsordningerne optages børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Barnet kan optages fra dag til dag efter ansøgning. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned.

Hvis man flytter til en anden kommune kan forældrene vælge at bevare en skolefritidsordnings-plads i Odder Kommune.

I Odder Kommune har vi indført tidligt SFO. Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor de starter i skole. Ved ind- eller udmeldelse af SFO på andre tidspunkter af året, skal indmeldelsen ske via Digital Pladsanvisning.

Odder Fritidsklub

Junior-klubber i oplandet

Nogle oplandsskoler har junior-klub og henvendelse skal ske til skolen.

Feriepasning

I forbindelse med pasning i sommerferien skal forældrene melde ind inden den 1. maj, hvornår børnene påtænker at holde sommerferie. Pasningen kan foregår andre steder end på skolen. Vær opmærksom på, at der ved pasning i uge 28-29-30 kan være en ekstra betaling pr uge.


Tidlig SFO

Børn, der endnu ikke er startet i børnehaveklasse, kan optages i SFO, hvis de har minimumsalderen for optagelse i børnehaveklassen. Minimumsalderen er 4 år og 10 måneder. Optagelse i SFO vil kunne ske, uanset på hvilket tidspunkt af året barnet bliver 4 år og 10 måneder.

Med indførelse af Tidlig SFO er det fortsat et politisk ønske at sikre ligestilling mellem børn, der skal begynde i en folkeskole og i en fri grundskole. At ledelser og bestyrelser på dagtilbud og skoler drøfter perspektiverne i at indføre rullende skolestart.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år. Det skal dog godkendes af undervisningsministeren.

Børn indmeldes automatisk fra tidlig SFO til almindelig SFO pr. 1. august. Er der børn der ikke ønsker dette, skal forældrene aktivt framelde det via den digitale pladsanvisning. Dette sker også efter gældende regler for opsigelsesvarsel.

Juniorklub

Etablering af partnerskab om juniorklub i Hou
Houhallen, Hou Idrætsforening og Hou Skole har indgået et partnerskab og etableret en juniorklub i Hou. Partnerskabet blev godkendt af Børn, Unge & Kulturudvalget,

Partnerskabet understøtter folkeskolelovens mål for den åbne skole, hvor parter i lokalsamfundet samarbejder for at opfylde de nationale og lokale mål om, at eleverne i skolen skal blive så dygtige som de kan, at betydningen af social baggrund mindskes i forhold til elevernes uddannelsesmuligheder, at trivslen for eleverne øges og at tilliden til skolen styrkes i lokalsamfundet.