Skoleledelsen

Ansvar og opgaver 

Skoleledelsens opgaver er forankret i folkeskoleloven. Skoleledelsen har overordnet følgende opgaver:

 • Den pædagogiske og administrative ledelse af skolen.
 • Ansvarlig over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.
 • Leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte.
 • Træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever.
 • Udarbejder forslag til principper for skolens virksomhed.
 • Udarbejder forslag til skolens budget.
 • Udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.
 • Inddrager skolens elever i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed. På skoler, hvor der er elevråd drøftes formen for inddragelse gennem elevrådet.
 • Sekretær for skolebestyrelsen.
 • I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår skal skolens leder forelægge det kommende skoleårs skemaer og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen med henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom.

Endvidere har skolelederen ansvaret for følgende opgaver:

 • At skolen opfylder folkeskolens formål og centrale kundskabs – og færdighedsområder.
 • At undervisningen varieres, så den imødekommer den enkelte elevs behov og forudsætninger.
 • At Odder Byråds beslutninger bliver ført ud i livet.
 • At der lægges vægt på elevernes udvikling og trivsel.
 • At alle ansatte tilbydes gode arbejdsforhold og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • At skolen ”placeres” på det kommunale landkort, så skolens virksomhed opleves positivt i nærmiljøet.
 • Skolelederen har selvstændig kompetence inden for følgende områder:
 • Beslutninger/afgørelser om standpunktskarakterer, klasseindplacering, placering på bestemte hold, henvisning til specialundervisning, tilladelser til helt eller delvis at opfylde undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse samt iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden.


Ledelse på skolerne

Der er tre overordnede skoleledere og 21 pædagogiske ledere ved skolerne/landsbyordningerne i Odder.
Landsbyordningerne
Landsbyordningerne har fælles ledelse, som består af 1 overordnet leder og 8 pædagogiske ledere.

Skoleleder for landsbyordningerne: Vivian Antitsch

Hundslund Skole og Børnehus
Souschef og pædagogiske leder ved Hundslund Skole og Børnehus: Janni Thorstensen
Pædagogisk leder på Hundslund Skole og Børnehus: Lars Jensen og Janni Thorstensen

Gylling Skole og Børnehus
Pædagogisk leder på Gylling Skole og Børnehus: Erik Bjerrum
Pædagogisk leder på Gylling Skole og Børnehus: Helle Pedersen

Hou Skole og Børnehus
Pædagogisk leder på Hou Skole og Børnehus: Karina Gundestrup Hougaard
Pædagogiske leder på Hou Skole og Børnehus: Nina Elizabeth Gernow

Saksild Skole og Børnehus
Pædagogisk leder på Saksild Skole og Børnehus: Anders Nielsen
Pædagogisk leder på Saksild Skole og Børnehus: Lars Jensen

Parkvejens Skole og Ungdomsskolen
Parkvejens Skole og ungdomsskolen har fælles ledelse, som består af 1 skoleleder og 7 pædagogiske ledere.

Skoleleder: Dan Gjerrild Søgaard

Parkvejens Skole
Pædagogisk leder: Jeppe Fly
Pædagogisk leder: Susan Albertsen
Pædagogisk leder: Janni Thomsen
Pædagogisk leder: Thomas K. Pedersen
Pædagogisk leder: Anni Bjørn

Ungdomsskolen
Pædagogisk leder i ungdomsskolen: Jacob Klode
Leder af 10. klasse:  Bjarne Clausen

Vestskolen
Vestskolen består af to geografisk afskilte afdelinger: Skovbakken og Vestermarken. Ledelsen består af 1 skoleleder og 5 pædagogiske ledere.

Skoleleder: Erik Mønster

Souschef og pædagogisk leder på Vestermarken: Anna Marie Nør Hansen
Pædagogisk leder på Vestermarken: Pernille Madsen
Pædagogisk leder på Skovbakken: Birgitte Kjær Boel
Pædagogisk leder på Skovbakken: Mette G. Ginnerup
Pædagogisk leder på Skovbakken: Tim Lange

Ledelsessamarbejde/lærerende og producerende ledelsesfællesskaber

Baggrund

Lederne er nøgleaktører til at sikre dygtige og motiverede medarbejdere.

For at lede den pædagogiske udvikling skal lederne altid kunne forklare og begrunde tiltag, uanset om tiltagene er besluttet af folketing, byråd eller den enkelte skole/dagtilbud. Ledermøderne skal derfor målrettes ledelsens forskellige opgaver, så der bliver mere tid til at fordybe sig i den faglige ledelse med fokus på elevernes trivsels og læring og medarbejdernes kompetenceudvikling.

Ledermøderne deles op, så nogle af ledermøderne skal skabe rum for at drøfte administration, økonomi og arbejdsforhold. Andre skal give mulighed for, at lederteamet får viden om data og nye pædagogiske retninger, drøfter strategier ifm. indsatsområder og bliver spejlet og sparret ift. indsatserne i landsbyordningerne, institutionerne og på skolerne.

Formål

 • At understøtte faglig ledelse på skolerne og i dagtilbud
 • At afprøve nye møde og dialogformer

På møderne arbejdes der med lederen som

 • leadlearner (lærende) og
 • producent (producerer viden og handlinger)

Organisation

Fælles ledermøder på skole- og dagtilbud sker overordnet i fem mødefora:

 • Strategiske ledergruppe for dagtilbud
 • Strategisk ledergruppe for skole og landsbyordninger
 • Faglig ledergruppe for dagtilbud
 • Faglige ledergruppe for udskolingsskolerne
 • Strategisk ledergruppe på børn og ungeområdet
 • Faglig ledergruppe på børn og ungeområdet

Ledergrupperne holder fælles møder på tværs af dagtilbud og skole efter behov.

 

Møder på skole- og dagtilbudsområdet i skoleåret 2017/18