Tildeling af pladser i kommunale pasningstilbud (½-6 årige)

Retningslinjer for tildeling af plads.

Tildeling af pladser i Odder Kommunes kommunale dagtilbud sker efter dagtilbudslovens bestemmelser.

Det er Odder kommunes Pladsanvisning, der anviser barnet til et dagtilbud. Det er herefter lederen, der beslutter i hvilken afdeling, gruppe eller dagplejer barnet skal tilknyttes. Pladsanvisningen sker således alene til institutionen og dagplejen, hvorefter det er op til den enkelte dagtilbudsleder i dialog med forældrene at placere barnet i en afdeling i institutionen og dagplejen.

Formålet med retningslinjerne er i højere grad at udnytte dagtilbudslederens viden om egen institution/afdeling, herunder viden om den aktuelle børnegruppesammensætning. På den måde optimeres muligheden for bedst muligt at kunne varetage det enkelte barns behov og i videst mulige omfang tilgodese forældrenes behov og ønsker for deres barn.

Man kan ønske en/flere bestemte dagplejere og/eller institutioner.

I videst muligt omfang vil vi tilbyde en af de ønskede pladser, men man har ikke krav på en plads i et bestemt kommunalt pasningstilbud. Når barnet er optaget i et dagtilbud har man ret til, at barnet kan blive stående på venteliste til et andet dagtilbud.

Pladserne i dagtilbud i Odder Kommune anvises efter anciennitet på ventelisen. Dette kan dog fraviges i følgende tilfælde:

 • hvis et barn har særlige sociale eller pædagogiske behov.
 • hvis et barn har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads.
 • hvis der ikke kan opretholdes en homogen gruppe i institutionen køns - og/eller aldersmæssigt. 
 • hvis det enkelte dagtilbud i forvejen har en stor procentuel andel af børn med dansk som andetsprog sammenlignet med andre dagtilbud i Odder kommune.

Tilbud om plads sendes via ”Digital pladsanvisning” til dig. Du skal inden 5 hverdage fra du har modtaget tilbuddet acceptere eller afvise det. Sker dette ikke, kan pladsen tilbydes et andet barn. Børn indmeldes i dagpleje, int. institution eller børnehave pr. den 1. i en måned.

I dagpleje optages børn i alderen fra ½ år til og med 2 år. Dit barn overflyttes til børnehave i den måned, barnet fylder 3 år. 
 
I integreret institution optages børn i alderen fra ½ år til 6 år.
I børnehave optages børn i den første måned, hvor de fylder 3 år. Der sendes tilbud om overflytning til børnehave ca. 2 måneder før start via ”Digital pladsanvisning”. Hvis dit barn ved tilbud om overflytning til børnehaveplads er indmeldt i kommunal dagpleje, skal du tage imod den anviste børnehaveplads, ellers mistes retten til dagplejepladsen med opsigelsesvarsel på 1 måned til den næstfølgende 1.

Ved tildeling af børnehavepladser tager Odder Kommune i videst muligt omfang hensyn til dit barns skoledistrikt. Der er en børnehave i alle skoledistrikter i oplandet. I Odder by er børnehaverne fordelt således på på 2 skoledistrikter:

Vestskolen (Skovbakken/Vestermarken)

 • Bendixminde
 • Krible Krable Huset
 • Skovbørnehaven
 • Udgård
 • Vennelund

Parkvejens Skole

 • Bifrost
 • Egholmgård
 • Skovbørnehaven
 • Vita

Børn med specifikke behov:

Børn med specifikke behov visiteres til de institutioner, der har normeret personale til disse opgaver. Visitationen foregår i Odder Kommunes koordinationsudvalg.

Ønsker kommunen at flytte dit barn til en anden plads:

Kommunen kan flytte dit barn fra ét kommunalt pasningstilbud til et andet inden for kommunens grænser. En flytning kan kun ske med mindst 3 måneders varsel, så du har mulighed for at overveje det nye tilbud og evt. benytte dig af udmeldelsesfristen, hvis du ikke ønsker at modtage det nye tilbud.

Udmeldelse:

Udmeldelse foretages via ”Digital pladsanvisning” med 1 måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned. Der kan dispenseres for kortere udmeldelsesvarsel, hvis pladsen kan besættes med et andet barn.

Garantipladser ved midlertidig udmeldelse:

 • Hvis du ønsker, at dit barn udmeldes af en kommunal børnehave eller integreret institution i en periode, kan du søge om en garantiplads, så dit barn kan optages i samme institution igen på et nærmere bestemt tidspunkt.
 • Hvis du ønsker, at dit barn udmeldes af en dagpleje i en periode, kan du ikke forvente garantiplads til samme dagplejer.