Tilskud til pasning af eget barn

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der indføres et forsøg med tilskud til pasning af eget barn i hjemmet. Forsøget kører fra 1. april 2023 – 31. marts 2025. Forældre kan ansøge om tilskud til pasning af eget barn i hjemmet med virkning fra 1. april 2023.

Bemærk derfor, at du kan maksimalt få tilskuddet frem til og med udgangen af marts 2025.

For at kunne få tilskuddet skal en række betingelser være opfyldt.

Der er knyttet følgende betingelser til ordningen:

 • Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 11 måneder og tilskuddet skal senest ophøre når barnet er 2 år og 11 mdr. ved opstart i børnehave.

 • Tilskuddet ydes efter ansøgning og kan samlet ydes for minimum 8 uger og maksimum 1 år pr. barn. Perioden kan deles i to og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

 • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.

 • Du kan ikke modtage tilskuddet, hvis din ægtefælle modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og enten frivilligt er blevet hjemmegående og derfor ikke får hjælp efter aktivloven, eller har mistet retten til hjælp på grund af 225 timers reglen.

 • Der kan maksimalt ydes tre tilskud pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

 • Du og dit barn skal have bopæl i Odder Kommune.

 • Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.

 • Dit barn kan ikke være optaget i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales et tilskud. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være optaget i et dagtilbud.

 • Tilskuddet udgør 6380 kr. per måned i 2023.

 • Du skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

 • Du skal have haft ophold i riget i 7 ud af de sidste 8 år. Med riget menes Danmark, Grønland og Færøerne.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Kan jeg modtage tilskud, hvis jeg er selvstændig?

Ja, hvis du er selvstændig, må du gerne beholde dit CVR-nummer, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn, men du må ikke have en indkomst samtidig.

For at kunne dokumentere, at du ikke har en indtægt samtidigt, skal du udfylde en blanket, som er en tro-og loveerklæring på, at du ikke har en anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud.

Det årlige tilskud til pasning af egne børn er pr. 1. januar 2023 fastsat til:
• 76.560kr. pr. barn.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Da der ikke er tale om en lønindkomst, men overførselsindkomst, beregnes der ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Der optjenes ligeledes heller ikke feriepenge.

Tilskuddet skal søges to måneder + løbende måned, før du ønsker at starte. Det bevilges ikke med tilbagevirkende kraft og udbetales månedligt bagud.

Søg tilskud til pasning af eget barn

Der kan søges digitalt via den