Få fokuserende mål

Få fokuserede mål

Skolevæsenet i Odder arbejder med to overordnede formål, som udgør retningen for de fælles indsatser på skoleområdet: Et sprog og læseformål og et dannelsesformål. Begge formål tager afsæt i visionen om livslang læring. For at kunne bevare lysten til at lære gennem hele livet skal børnene lære at lære, så de kan tage ejerskab til egen læring. I såvel skolestrategien som folkeskolereformen er elevernes medansvar og inddragelse i læringsprocesser central.

Folkeskolen er en dannelsesinstitution, hvor børnene tilegner sig vigtige livskompetencer: faglige, personlige og sociale. Dannelse er ikke blot tilegnelse af kundskaber, men også evnen til at forholde sig kritisk til viden, foretage selektive valg og indgå i fællesskaber.