Vejledning om skoleudsættelse/udsættelse af undervisningspligten i Odder Kommune

Regelgrundlag:

Folkeskolens § 34 foreskriver, at et barn som udgangspunkt starter i skole det kalenderår, barnet fylder 6 år.

Undtagelsen:

Udsættelsen er betinget af, at barnet optages i en børnehave. Ansøgningen behandles i medfør af Folkeskolelovens § 34 stk. 2, Godkendelsen af skoleudsættelse/udsættelse af undervisningspligten betinges af, at barnet er optages i et dagtilbud.

Praksis i Odder Kommune:

Skoleudsættelse og udsættelse af undervisningspligten omtales fremadrettet kun som udsættelse af undervisningspligten.

Hovedparten af børnene i Odder kommune starter i skole i det år, hvor de fylder 6 år.
Hvis barnet skal starte i en skole med rullende skolestart, er det ikke nødvendigt at ansøge om skoleudsættelse, med mindre det skønnes, at barnet ikke starter i indeværende skoleår.

Skoleudsættelsen kan begrundes med:

  • at et ekstra år vil gøre barnet mere skoleparat gennem udvikling af barnets færdigheder.
  • at barnet er født sent på året (unge børn).
  • at barnet har særlige behov, som gør, at mere tid i børnehave vil gøre dem mere skoleparate.

Skoleparathed vurderes i et samarbejde mellem forældrene og pædagogerne i barnets børnehave. Det er ikke nødvendigt at inddrage Børne- og Familiecentret for at få skoleudsættelse.

For at sikre at afgørelsen tages på et velfunderet grundlag, skal der, udover forældrenes begrundelser, vedlægges et kompetencehjul på barnet, og børnehaven skal udtale sig. Går barnet i privatinstitution, som ikke anvender kompetencehjul, skal børnehavens beskrivelse af barnet og dets kompetencer være mere detaljeret.

Hvis det ikke forventes barnet skal starte i et almindeligt skoletilbud uanset skoleudsættelse, skal barnet som udgangspunkt i skole til normeret tid. Børne- og Familiecentret vil i de tilfælde normalt kende til barnet, hvis ikke indkaldes der til en samtale med institutionens psykolog hvor sagen behandles.

Ansøgning om skoleudsættelse behandles i kommunens Visitationsudvalg. Udvalget består af lederen af Børne- og Familiecentret, 2 dagtilbudsledere, 2 SFO- ledere, 1 afdelingsleder fra Børne- og Familiecentret, samt kommunens pladsanviser.

Hvis I som forælder ønsker barnet skoleudsat gøres følgende:

Kontakt dit barns børnehave, hvor et ansøgningsskema til skoleudsættelse udleveres. Samtidig kan der aftales møde i forhold til gennemgang af institutionens bemærkninger samt det udarbejdede kompetencehjul.

Hent ansøgningsskema

Forældre til børn, der ikke går i kommunal institution, kan hente ansøgningsskemaet her eller i Pladsanvisningen.

Ansøgningsskemaet skal senest afleveres i Pladsanvisningen mandag i uge 6, det år barnet fylder 6 år.

Skemaet vedr. skoleudsættelse udfyldes af forældrene med en begrundet ansøgning. Skemaet udleveres i institutionen, hvorefter institutionen udfylder skemaet med en udtalelse og vedlægger et kompetencehjul på barnet.

Institutionen sørger herefter for at videresende skemaet til behandling i Visitationsudvalget i Odder kommune på følgende adresse: Odder kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Att: Visitationsudvalget eller mail: inger.kammer@odder.dk

Ansøgningen fremsendes til Visitationsudvalget senest mandag i uge 6, det kalenderår barnet fylder 6 år.
Visitationsudvalget afgørelse ligger klar senest i uge 9.