Byråd

Ansvar og opgaver
Odder Byråd har ansvaret for det samlede kommunale skolevæsen og for den enkelte skole samt påser, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Odder Byråd fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

Odder Byråd udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport, som beskriver

 • skolevæsenets og de enkelte skoles niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål,
 • kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå, og
 • kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Odder Byråd fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Odder Byråd træffer beslutninger om følgende:

 • Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
 • Ansættelser og afskedigelser af ledere, lærere og pædagoger
 • Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin.
  • Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, elevernes undervisningstimetal, specialundervisning og specialpædagogisk bistand
 • Kommunens inddeling i skoledistrikter
 • Frivillige madordninger
 • Godkender skolernes læseplaner.
 • Odder Byråd fastsætter og offentliggør en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne.

Odder Byråd kan helt eller delvis delegere sine beføjelser efter folkeskoleloven til skolebestyrelserne bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.

Odder Byråd skal sikre, at lærerne i skolevæsenet har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag de underviser i.