Procedure vedrørende indsatsen overfor elever i læse-skrivevanskeligheder

Der skal være en særlig opmærksomhed omkring børn, der er i risiko for læse- og skrivevanskeligheder, eller som er blevet identificeret med læse- skrivevanskeligheder, og det skal være velovervejet, hvad der sættes i værk hvornår. Med andre ord, så skal ”alt” ikke sættes i værk på én gang, er det er vigtigt, at der er en proces i gang, og at involverede parter ved, hvad det er. Dette skal give tryghed for den, der har undervisningsansvaret og for barnet og forældre.

Ved klassescreening eller de nationale test kan det vise sig, hvilke elever man bør have særlig opmærksomhed på i forhold til en læseudvikling. Hvis dette billede stemmer overens med det indtryk læreren i øvrigt har, aftales det fx på en læsekonference, hvilken indsats der skal til, ligesom der tages stilling til, om der skal tages en individuel læseprøve – en IL-prøve eller en ordblindetest. En IL-prøve giver et billede af elevens aktuelle læsekompetence. En eventuel ekstra indsats eller en individuel prøve aftales altid med forældre. Efter en periode med en særligt tilrettelagt undervisning ud fra en handleplan, vil det være naturligt at reteste eleven, for at få et indtryk af, om eleven er i udvikling. Hvis retestning viser, at det specialpædagogiske tiltag ikke har virket, kan det næste skridt være at drøfte eleven på skolens koordineringskonference.