Afkodning

Afkodning

En del af sikre læsefærdigheder bygger på afkodning. Eleven må derfor tilegne sig færdigheder i afkodning. Her må arbejdes med den fonologiske opmærksomhed; forholdet mellem sproglyde og bogstaver (det alfabetiske princip). For at forstå det alfabetiske princip, må man forstå, at de talte ord deles op i smådele. Det kræver, at man fokuserer på, hvordan ord lyder, og hvilke lyde et ord består af. Eleven vil gradvist få indsigt i, at bogstaverne er byggesten, som bygger mange forskellige ord. Den fonologiske opmærksomhed kan trænes og understøttes med hensigtsmæssige øvelser og lege.

En systematisk undervisning i forbindelsen mellem bogstav og lyd viser gode resultater (jf. Elbro i Fibiger 2016). Eleven bevidstgøres om sammenhængen mellem bogstav og lyd og får en strategi til læsning af nye ord. Skal eleven kunne udnytte og automatisere strategien, må eleven i praksis møde letlæste tekster, hvor hovedparten er lydrette ord. Dermed opnås det fulde udbytte af den fonologiske opmærksomhed.

Fundamentet for en selvstændig læse- og staveudvikling er i gang, når eleven erkender bogstav- og lydforbindelsen.

Skrivning og læsning går hånd i hånd. En tilgang kan være den opdagende skrivning, hvor eleven får plads til bearbejdning af forholdet mellem bogstav og lyd. Eleven skriver sig så at sige ind i læsningen. Opdagende skrivning giver eleven mulighed for at arbejde med lyd og bogstav i en meningsfuld kontekst.

Anbefalinger

  • Lege eksperimenterende med rim, rytme, sanglege, remser. Lege med ord, der har samme forlyd. Det kan være ud fra samme bogstav eller ud fra samme lyd.

  • Den opdagende skrivning. Arbejd med forskellige genrer inden for sagprosaen: huskesedler, ønskelister, invitationer.

  • Læseuglerne (link til oversigt, under udarbejdelse)

(under udarbejdelse)