Faglig læsning i dansk

Læsning i dansk i 1.-2. klasse bygger videre på arbejdet omkring tale- og skriftsprog og forståelse i 0. klasse. Gennem direkte undervisning, eksperimenter og rollelege udforskes og udvikles sproget. Vægten ligger primært på elementære læse- og stavefærdigheder. Læs mere herom under afsnittet Læsning 0.-2. klasse (link).

Eleverne skal dog i den begyndende læsning erfare, at læsning af tekster kan føre til mer-viden. Den faglige læsning bliver aktuel også i denne fase.

Finde tekster

Eleverne skal kunne finde tekster, der passer ift. undervisningens indhold, egne læsefærdigheder og interesser. Eleverne skal målrettet søge relevant information, fortællinger, billeder mv. på alderssvarende hjemmesider. Læreren skal modellere og styre processen for eleverne, så de med tiden selvstændigt kan navigere heri.

Ordforråd

Eleverne skal have aktiviteter, hvor de undersøger ords betydning. Ofte vil læreren opfordre eleven til at undres over ordene, men med tiden skal eleven selv kunne stoppe op ved ukendte ord og begreber. Gennem lærerens modellering motiveres eleven til at stille spørgsmål ved ordet. Der bør lægges vægt på ordkendskab generelt, også i tekstlæsning i før-arbejdet for derved at aktivere elevens viden og færdigheder inden for det emne, der læses om.

I forbindelse med ordforråd kan man arbejde med:

 • Dagens/Ugens ord. Et nyt ord hver dag/uge. Arbejd med ordet på flere måder - lyde, former, betydning, i hvilke situationer bruges ordet osv.

 • Saml ord i fx Book Creator “Min ordbog.” Indtal betydningen af ordet. Indtal eller skriv sætninger med ord.

 • Match udsagn og billeder.

 • Samtale om negative og positive ord evt. ud fra billeder. Find synonymer og antonymer for ordene. Skriv på ordliste.

 • Antonymer og synonymer generelt.

Nye og ukendte ord og begreber, der optræder i tekster, skal præsenteres for eleverne. Ord og begreber skal tages ud af teksten og arbejdes med, inden teksten læses.

Man kan bruge:

 • Begrebskort enten med tegning eller børnestavning

 • Mindmap

Bruge enkle læseforståelsesstrategier

Eleverne skal undervises i læseforståelsesstrategier.

Læreren skal flere gange vise, hvordan man skaber et overblik over teksten før selve læsningen begynder, sådan at eleverne kan selvstændigt senere. Læreren skal understøtte, at elevernes forhåndsviden kommer frem inden læsningen. Eleverne skal i denne fase anvende enkle læseforståelsesstrategier.

Eksempler:

Hukommelsesstrategi

 • Billedenotat kan bruges som notatteknik til at huske det læste/lyttelæste. Billederne kan fungere som en slags referat eller komposition over teksten.

 Elaboreringsstrategi

 • Gennem tegningen vil elevens egen oplevelse af det læste/lyttelæste blive genstand for samtale om fortolkning.

Begyndende bevidsthed om læseformål og kendskab til teksttyper

Eleverne skal lære de informerende teksttyper at kende ligesom de skal kunne navigere i multimodale tekster.

Teksttyperne skal læses med forskellige læseformål: nogle gange skal de læse fiktive tekster for oplevelsen, andre gange med henblik på samtale om teksterne. De skal læse informerende tekster, med henblik på at få viden ud af teksterne. Læseformål er forskellige, og med tiden skal eleverne selv kunne stille et læseformål for at regulere sine læsestrategier.

Her kan man arbejde med:

 • Den beskrivende teksttype. Hvad er formålet med teksten. Eleverne kan efter flere modellerede eksempler selv lave læseformål. Fx “Jeg vil finde ud af, hvilke eventyr H.C. Andersen har skrevet.”

 • At skrive beskrivende tekst efter fælles arbejde med modeltekst. Læreren eller eleven stiller formålet med teksten.

 • At skrive egne fagbøger. Fx samarbejde mellem dansk og natur/teknologi