Faglig læsning i naturfagene

Gennem skoleforløbet udvikles elevens naturfaglige kompetencer. I 1.-6. klasse er det natur/teknologi og derefter de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi, som eleverne møder i 7. klasse. De fire naturfag udgør et samlet forløb 1.-9. klasse, hvormed vi har valgt at lægge dem ind under samme punkt ift. faglig læsning.

Fagets tekster har en særlig form, som eleverne må kende til. Teksterne er oftest multimodale og digitale fx billeder, tekst, grafer, video, tekstbokse, statistikker. Teksterne er pakket med informationer, som skabes mellem tekstdelene.

Teksttyperne er ofte beskrivende, instruerende og forklarende.

Kendetegn ved teksterne i naturfagene

(se uddybning under “særlige træk ved fagtekster”)

 • Passive konstruktioner (fx Nåletræer kaldes ofte for grantræer)
 • Definitioner som kendes på udsagnsord som: være, blive, kalde, have, bestå. Fx “Alfastråling består af heliumkerner, betastråling består af elektroner.
 • Sammensatte ord (fx nåletræer, løvfældende, stedsegrønt, grankogle, hjertekammer). Lær evt. eleverne, at sammensatte ord kan forstås bagfra fx hjertekammer er et kammer i hjertet, og grankogle er en kogle på granen.
 • Nominaliseringer (udsagnsord og tillægsord er lavet om til navneord fx man fælder træer -> fældning)
 • Før-faglige ord, som har en specifik betydning i naturfagene (fx bølger, farver)
 • Fag-faglige ord (fx nåletræer, lærketræ, kogler, støv, frø, skæl, spætte)
 • Multimodalitet: tabeller, grafer, illustrationer, videoinstruktioner og andre udtryksformer med stigende grad af kompleksitet

Læreren skal undervise i teksternes struktur og hensigt. Bestem teksttypen sammen med eleverne inden de læser teksten, uanset om det er alene eller fælles læsning. Fagord, førfaglige ord og nominaliseringer må ekspliciteres for eleverne, hvor de fx kan lave deres egen naturfaglige ordbog.

Forforståelse

Det er vigtigt at arbejde med forforståelsen i faget, hvormed læseudbyttet vil være større.

Man kan arbejde med:

 • Mindmap til at strukturere før-viden
 • Ordkort
 • Teksttypens hensigt
 • Tekstens modaliteter (hvad kan man forvente)
 • Video eller billeder om emnet
 • LÆSEFORMÅL - er nødvendigt for at vide, hvad man skal med teksten, og for at finde den rette læsestrategi

Fagbegreber

Begrebstilegnelsen er væsentlig i faget. Begreber, undersøgelser i faget og hverdagserfaringer skal kobles sammen, hvor man kan øge det faglige ordkendskab:

Man kan arbejde med:

 • Mundtlig erfaringsbearbejdning af forsøg og undersøgelser med brug af bestemte fagbegreber
 • Skrive egen tekst med udvalgte fagbegreber
 • Ordkendskabskort bruges, når der optræder nye vigtige fagbegreber.
 • Fagene kan udarbejde en naturfaglig ordbog, hvori fagbegreber skrives og defineres. Undervejs i skoleforløbet bliver opgaven mere og mere selvstændig for eleverne, hvor det i første omgang er læreren, der definerer valget af ord

Formidling af naturfaglig viden

Formidlingen lægger op til faglig skrivning og kommunikation. Eleverne demonstrerer og forklarer emner med brug af et gradvist mere udbygget fagsprog. Eleverne kan formidle og demonstrere viden til andre modtagere, fx en yngre klasse, en venskabsklasse i byen, en fagperson uden for skolen eller andet. Forinden er hensigten med teksten bestemt, ligesom der kan stilles krav til teksttype og udvalgte fagord, passive former, nominaliseringer mv. alt efter alderstrin.

Eleverne skal kunne skrive berettende, instruerende og informerende. 

Forståelsesstrategier

Undervis eleverne i, hvordan de kan arbejde med hukommelse for tekst, strukturere sin viden og overvåge læsningen, om det læste er forstået.

Man kan bruge:

 • Kolonnenotat og mind-map til at strukturere viden og huske det. I 3. klasse og begyndelsen af mellemtrinnet er det læreren, som modellerer og strukturerer mind-map, med henblik på, at eleven selv på sigt vil lære at strukturere den erhvervede viden på denne måde.
 • VENN-diagram til at organisere og strukturere viden, finde forskelle og ligheder mellem emner og tekstens indhold.
 • Nøgleord i teksten.
 • Årsag-følge kort. Bruges til at gennemskue led i forklarende tekster.

 

(Under udarbejdelse)