Lovgivning

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog kan læses på følgende link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183352