Fasemodel

3-faset model for indskoling og mellemtrin

Basisundervisning og undervisning i dansk som andetsprog (dsa) i Odder

Som det fremgår af ovenstående model organiseres basisundervisning og undervisning i dansk som andetsprog (dsa) i tre faser. Den beskriver den gradvise overgang fra basisundervisning til dsa i almen klasserne. De tre faser illustrerer tre forskellige måder at tilrettelægge læringsforløb, organisere læringsmiljøer og tildele økonomi.

Til grund for organiseringen af basisundervisning og dsa ligger en række pædagogiske principper.Den grundlæggende antagelse er, at børn og unges sprog og kompetencer udvikles i forskellige kontekster.

 • At basisundervisning varetages af medarbejdere med særlige kompetencer i korte intensive forløb

 • At hurtig indslusning til almen-undervisning forudsætter særlige kompetencer i almen-undervisning/SFO samt længerevarende fokus/støtte

 • At elevernes læringsudbytte optimeres ved at anvende anerkendte metoder fra almen-miljø og inklusionsområdet.

 • At eleverne tilknyttes det skoledistrikt, hvor de er bosiddende

 • At undervisning i skoledistriktet kan bidrage til at opbygge relationer, socialt sprog og lokalkendskab.

 • At indslusning bedst sker i hele forløb i fag – uden afbrydelser 

 

Fase 1

Undervisningen i modtageklasse

Undervisningen følger fælles mål for dansk som andetsprog – basisundervisning, og organiseres som sproglige turboforløb.

Undervisningen bygges op omkring følgende pædagogiske grundprincipper fra fælles mål:

”Ud fra kendskab til elevernes forudsætninger og behov kan læreren sætte fokus på centrale sproglige aspekter og planlægge forskellige undervisningsaktiviteter i tilknytning hertil. Det er vigtigt, at opøvelsen af de enkelte sprogfærdigheder foregår i en sammenhæng, som eleven oplever som forståelig og vedkommende.

Tematisk arbejde giver mulighed for, at eleverne tilegner sig sproget i en meningsfuld helhed, at de møder samme ordforråd flere gange i forskellige sammenhænge, og at de i høj grad kan arbejde selvstændigt ud fra egne interesser. Samtidig giver det læreren mulighed for at tilrettelægge aktiviteter, der giver eleverne forskellige udfordringer, afhængigt af hvor de er i deres andetsprogstilegnelse.

Når det er muligt, bør der i dansk som andetsprog arbejdes sammenlignende sprogligt og kulturelt, således at der bygges videre på de kundskaber, eleverne allerede har. Når undervisningen relateres til det sprog, eleverne på forhånd behersker, har eleverne mulighed for at udnytte deres viden. Hvor det er praktisk muligt, er det en fordel, at eleverne undervises i grupper med fælles sprog, gerne i samarbejde med tosprogede lærere.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne er sprogligt aktive og får lejlighed til at bruge deres sprog og derved automatiserer deres sproglige kompetence. Ved at undervisningen struktureres, så målrettet gruppe- og pararbejde bliver hyppigt tilbagevendende arbejdsformer, opnår den enkelte elev mere sprogbrugstid.

Der arbejdes frem mod, at eleverne udvikler et medansvar for deres egen sprogtilegnelse. Det er vigtigt, at eleverne gradvis får bevidsthed om forskellige arbejdsmetoder og tilegnelsesstrategier, og at de i videst muligt omfang inddrages i planlægningen og er med til at fastsætte egne mål.”

 

Fase 2

Elever fra modtageklasse der vurderes klar til at indgå i en almenklasse, sluses ud på den distriktsskole, hvor børnene er bosiddende.

Undersøgelser har vist, at særlige forløb, hvor ressourcepersoner og klassens lærere sammen planlægger og gennemfører undervisningen har en optimal virkning på inklusion. Derfor tilknyttes der de første 6 mdr. efter udslusning fra modtageklasse en co-teacher fra Modtagecentret.

Co-teachere er lærere, som har særlige kompetencer ift. dansk som andetsprog samt erfaring med sprogbaseret undervisning og co-teaching som metoder. De danner broen mellem modtageklassen og almenklassen i 6 mdr., og skal ses som en støtte det lærerteam og klassen som helhed, der modtager en elev fra modtageklasse.

 

Hvad består et fase 2 co-teaching forløb af?

Co-teaching i forhold til et fase 2 forløb er en undervisningsform, hvor en almenlærer og en co-teacher fra modtagecentret på Parkvejens skole har fælles ansvar for planlægning og forberedelse, gennemførelse og evaluering af sprogbaseret undervisning i alle fag for alle elever i en klasse.

Co-teaching (i denne sammenhæng) er således en praksis, der retter sig mod, at fremme den sproglige udvikling gennem undervisning med særlig fokus på sprog, sprogbrug og sprogbrugssituationer. Samtidig giver co-teaching mulighed for at udvikle både almenlærerens og co-teacherens fagligheder.

Samarbejdet vil følge faserne i nedenstående model;

 1. Indledende samarbejdsmøde.

 2. Kontraktering: Der laves aftaler for samarbejdet såsom organisering, ansvars- og rollefordeling ligesom principper, spilleregler, værdier og normer for samarbejdet fastlægges. Afslutningsvis drøftes forventninger, mål og succeskriterier mv.

 3. Co-teacheren observerer i klassen

 4.  Pointer fra observation præsenteres for almenlæreren og planlægning af videre forløb påbegyndes (Hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvornår?)

 5. Fælles planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb (ud fra klassens årsplan). Co-teacherne sparrer på den allerede planlagte undervisning med særlig fokus på sprog. Denne fase kan gentages flere gange i forløbet.

 6. Afsluttende evaluering på hele forløbet

 

Hvad er co-teaching?

Co-teaching er en undervisningsform, hvor en lærer med specialviden og en almenlærer sammen planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning i en klasse, hvor der både er børn med og uden særlige behov.

Med co-teaching arbejder man målrettet ud fra en fælles grundforståelse om;

 • At sikre læring for alle elever

 • At have fokus på elevernes læringsudbytte

 • At være optagede af relationernes betydning i samarbejdet, dvs man indgår respektfuldt og åbensindet, er nysgerrig på andres perspektiver og sætter sig selv og egen praksis i spil

 • At man arbejder kollaborativt undersøgende

 • At man arbejder med læringsledelse på alle niveauer

 • At man har et fælles værdisæt, der indebærer, at man arbejder målrettet for alle elevers læringsprogression.

 

Co-teaching som metode kan karakteriseres ved;

Samtidighed: co-learning gennemføres samtidigt for de involverede lærere.

Afklaret forskellighed: det tilstræbes at drage nytte af hinandens forskellighed.

Fælles didaktisk proces: undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres i fællesskab.

Aktiv rolle: alle deltagende lærere har en aktiv rolle i elevernes læreprocesser.

Diversitet som styrke: elevernes forskellighed søges håndteret så alle udfordres passende.

 

Fase 3

I fase 3 er der ikke længere støtte eller forløb fra modtagecentret. I denne fase tildeles hver tosproget elev et antal timer til supplerende undervisning afhængig af behov og antal år i almenklassen. Timerne til dsa støtte fordeles på klassens lærere eller en dsa ressourceperson og anvendes mest fordelagtigt i almenundervisningen, til elevvejledning hvor elevens progression drøftes eller til hjælp til forforståelse, nye begreber, læseforståelse mv.