Transfer

Transfer anvendes som udtryk for, at en person, der taler flere sprog, ubevidst anvender udtale, grammatik eller ord fra ét sprog i tilegnelsen af et andet. Transfer går typisk fra det dominante sprog til det ikke-dominante, men kan også ses omvendt. Det mest velkendte eksempel er, når der tales med en fremmed accent (dvs. man bruger udtalen fra et sprog på et andet sprog).

I begyndelsen af andetsprogstilegnelsen vil der være kraftig påvirkning fra førstesproget på andetsproget, men dette skal ikke ses som et problem, da det er udtryk for, at modersmålet bruges som redskab til at lære andetsproget. Eleven vil efterhånden finde ud af hvilke sproglige regler, der gælder for hvilket sprog, på samme måde som de etsprogede børn lærer modersmålets regler at kende – ved at afkode mønstrene i sproget.