Ledige job

Genopslag - Afdelingsleder til Børne- og Familiecentrets forebyggelsesafdeling

Ansøgningsfrist: 26. maj 2021

Vi søger en engageret og fagligt velfunderet afdelingsleder, som kan stå i spidsen for driften og den forsatte udvikling af Børne- og Familiecentrets forebyggelsesafdeling. Vi lægger vægt på, at vores nye afdelingsleder har behandlerbaggrund med praktisk erfaring fra børne- og familieområdet, er en erfaren og dygtig personaleleder og brænder for en tidlig forebyggende indsats.

Børne- og Familiecentret er tværfagligt organiseret og består af Sundhedspleje, PPR, Myndighed og Forebyggelse. Med afsæt i den nyligt vedtagne Børne- og Ungepolitik og Forebyggelses- og Anbringelsesstrategi er vi ved at skabe en ny identitet og et nyt fælles fundament for en tidligere forebyggende indsats. Vi har fokus på at styrke den tværfaglige samarbejdspraksis for herved at sikre, at vi er fælles om at løse kerneopgaven, og at alle kompetencer bringes i spil.

Vi er allerede godt på vej med udviklingen af et solidt fundament for en tidligere forebyggende indsats, og fokus vil i den kommende tid være på implementering og forankring af det nye fælles fundament. Vi søger derfor en leder, som i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam kan sætte sig i spidsen for den udvikling, der allerede er i gang, og som kan være med til at sikre forankring.

Stillingen

Forebyggelsesafdelingen er Børne- og Familiecentrets udførerenhed. Afdelingens målgruppe er børn og unge mellem -9 måneder og 18 år og deres familier. Afdelingen arbejder med samspillet i familien og barnets/den unge netværk med henblik på bedring af barnets/den unges trivsel. Afdelingen tilbyder blandt andet åben rådgivning, samtaler, familievejledning, familiebehandling, familieterapi, støttekontakt og forskellige terapeutiske metoder.

Som leder af forebyggelsesafdelingen får du ledelsesansvar for 12 medarbejdere, herunder familieterapeuter, familiebehandlere, forebyggelsesmedarbejdere og psykologer. Medarbejderne er kendetegnet ved en stærk faglighed og et stort engagement, som får dem til aktivt at byde ind i forhold til løsningen af den fælles kerneopgave.

Som afdelingsleder får du reference til lederen af Børne- og Familiecentret, og du bliver en del af et ledelsesteam bestående af fagligt kompetente og ambitiøse ledere.

Som afdelingsleder i Odder Kommune bliver du en del af en lille organisation med korte beslutningsveje, og du får mulighed for at komme helt tæt på beslutningerne og påvirke meningsdannelse, mål og retning. Vi har et tæt samarbejde på tværs af kommunens områder med det formål at sikre helhed og sammenhæng i alle indsatser over for børn, unge og deres familier.

Ledelsesopgaven

Som afdelingsleder har du ansvaret for den daglige ledelse og drift af forebyggelsesafdelingen. Gennem en stærk faglig ledelse skal du sikre, at kerneopgaven forbliver i fokus, og at der er en tydelig sammenhæng mellem den oveordnede strategi og den daglige praksis. Du skal gennem en tydelig personaleledelse skabe gode og retningsgivende rammer for medarbejderne, og du får en opgave i at styrke samhørigheden og udvikle en samarbejdspraksis mellem medarbejderne. Desuden skal du bidrage til den fortsatte udvikling af en tværfaglig samarbejdspraksis med de øvrige ledere på børne- og ungeområdet med fokus på den tidligere forebyggende indsats.

Din profil

Vi søger en afdelingsleder, der har følgende faglige kompetencer og erfaring:

 • Har relevant behandleruddannelse og erfaring som behandler på børne- og familieområdet
 • Har ledelseserfaring og gerne lederuddannelse på diplomniveau
 • Har økonomisk og administrativ indsigt og gerne erfaring med kommunal forvaltning
 • Har værdier og gerne erfaring i en tværfaglig ledelsespraksis
 • Har erfaring og succes med samarbejde med foreningsliv, frivillige organisationer, frivilligcentre og andre aktører, der skaber muligheder i børn og unges fritid
 • Har erfaring med implementering af nedenstående værdier og principper i Børne- og Ungepolitikken og Forebyggelses- og Anbringelsesstartegien:
  • Barnets/den unges stemme skal aktivt inddrages i egen sag
  • Forældrene og familiens netværk skal aktivt inddrages
  • En kultur, hvor vi som professionelle øver os i at være “meningsfuldt uenige” og samarbejder med de arenaer, som understøtter barnets/den unges udviklingspotentiale
  • Vi skal sætte ind med rette indsats på rette tidspunkt
  • Vi skal have en lærings- og feedbackkultur
  • Vi skal udvikle hjemmebaserede og forebyggende indsatser

Desuden lægger vi vægt på, at vores nye afdelingsleder besidder følgende personlige kompetencer:

 • Fremstår som en tydelig og rodfæstet leder, der optræder med stor integritet, ro og ordentlighed, også i tilspidsede situationer
 • Leder tillidsbaseret og giver medarbejderne mulighed for at udøve deres faglighed på selvstændig vis inden for en fælles ramme
 • Bedriver praksisnær ledelse og prioriterer at være synlig, tilgængelig og nærværende for medarbejderne
 • Har en anerkendende og mentaliserende tilgang og optræder empatisk, nysgerrig og inddragende i dialogen og samarbejdet med andre
 • Er en god faglig sparringspartner, som støtter, inspirerer og motiverer medarbejderne i løsningen af kerneopgaven
 • Har et familiesyn, der understøtter en familierettet indsats, og en forståelse for, at børn og unges problemadfærd inviterer til en forandring i systemet
 • Er kreativ og modig, men samtidig optaget af at visioner og ideer kan omsættes til praksis
 • Har en analytisk og refleksiv tilgang, men giver også plads til hurtige beslutninger, når situationen kræver det
 • Kan jonglere med flere store opgaver på én gang og formår samtidig at bevare overblikket og skabe struktur i en travl hverdag
 • Udstråler god energi, virkekraft og engagement og er god til at understøtte medarbejdernes motivation

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune.

Stillingen som afdelingsleder for forebyggelsesafdelingen er med afsæt i ledelses- og organisationsgrundlaget defineret som leder af medarbejdere. De generelle forventninger til ledere af medarbejdere i Odder Kommune er beskrevet i lederprofilen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. august 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Børne- og Familiecentret Theresa Kepp på telefon 21370049 eller afdelingsleder for PPR Rikke Ebert på telefon 30843432.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online ved, at du uploader din ansøgning med relevante bilag. Ansøgningsfristen er onsdag den 26. maj 2021.

Første samtale forventes afholdt fredag den 4. juni 2021 og anden samtale mandag den 14. juni 2021. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.

Send ansøgning