Folkeoplysning

Folkeoplysning

Folkeoplysningens kerneopgave er at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne samfund. Det omfatter bl.a. aftenskoler og frivilligt foreningsliv.

I Odder Kommune er der mange forskellige folkeoplysende aktiviteter og for at varetage deres interesser er der nedsat fire faglige råd samt et Folkeoplysningsudvalg.

Der er nyvalg til de fire råd og Folkeoplysningsudvalget torsdag den 25. januar 2018.

De fire faglige råd

I Odder Kommune er der nedsat et Aftenskoleråd, et Idrætsråd, et Kulturråd og et Spejder- og Fritidsråd.

Deres opgaver er bl.a. at: 

 • Skabe rum for dialog og inspiration blandt dem, de enkelte råd repræsenterer
 • Være netværk
 • Iværksætte aktiviteter inden for området eller på tværs af områder, som også kan skabe synlighed af områderne
 • Adressere relevante emner, tendenser, problemstillinger eller udvikling for Folkeoplysningsudvalget eller forvaltningen
 • Agere videns- og samarbejdspartner samt høringspartner for Folkeoplysningsudvalget og Børn-, Unge- og Kulturudvalget i forbindelse med relevante politiske sager, hvor det kan medføre en merværdi
 • Udføre målrettede opgaver for det enkelte råd

 Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har ti medlemmer og består af to repræsentanter fra hvert af de fire råd samt to byrådsudpegede politikere.

Folkeoplysningsudvalgets opgaver er bl.a.: 

 • Inddrages i relevante drøftelser og beslutninger vedr. det folkeoplysende område, herunder politik og strategi
 • Er sparrings- og høringspartner for de politiske fagudvalg og byrådet omkring overordnede emner og beslutninger på det folkeoplysende område samt andre relevante områder
 • Behandler ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende foreninger
 • Behandler øvrige ansøgninger på folkeoplysningsområdet inden for den afsatte budgetramme
 • Fastsætter kriterier og uddeler midler fra Udviklingspuljen
 • Fastsætter principper for anvisning af lokaler og har dialog med foreningerne om lokalebrugen.
 • Evaluerer og indstiller til godkendelse af Odderordningen
 • Synliggør folkeoplysningsområdet generelt og gå i dialog med andre områder
 • Tager initiativ til partnerskaber mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv, kommunen og andre om løsning af konkrete opgaver.

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget


Repræsentant for Navn Forening Mailadresse

Idrætsråd

Erling Rovelt Odder Tennis erlingrovelt44@gmail.com

Idrætsråd

Peter Lindberg Christensen Odder Fodbold

Kulturråd

 Hans Jegindø  Odder Teater jegindoe@mail.dk

Kulturråd

Stine Jylov VitaPark stine.jylov@odder.dk

Spejder- og Fritidsråd

Brian Holst Jensen De grønne pigespejdere brianholstjensen9@gmail.com

Spejder- og Fritidsråd

Peter Zastrow DUI kassererodder@dui.dk

Aftenskoleråd

Marianne Eriksen Musikskolen for voksne musvok@gmail.com

Aftenskoleråd

Palle Hansen Gigtskolen palle1@gmail.com

BUK

Martin Mikkelsen  

 martin.mikkelsen@odder.dk

BUK 

Marianne Hundebøll    marianne.hundeboell@odder.dk
       

Odder Bibliotek 

Rikke Bjerre Sørensen   rikke.bjerre.soerensen@odder.dk
Formand Martin Mikkelsen    martin.mikkelsen@odder.dk

Sekretær

Malene Lykke Scharling    malene.lykke@odder.dk

 Se evt. også

Kulturråd

Hans Jegindø (formand), Odder Teaterforening
Svend Donby, Odder Jazzklub og Pakhuset

Allan Malver, Odder Bibliotek
Steen Hattesen, Odder Musikskole
Stine Jylov, VitaPark Odder
Kisten Jæger, udøvende kunstner
Klaus Markman, Odder Museum
Tomas Fibiger Nørfelt, Biffen


Idrætsråd

Erling Rovelt (formand) – Odder IGF Tennis
Peter Lindberg Christensen – Odder IGF Fodbold
Lars Vestergaard Jensen - Hundslund IF
Peter Gordon, Hou og Omegns Idrætsforening
Henriette Jensen, Odder Shotokan Karate DoKai
Birgitte Frislev, Lavia Odder


Aftenskoleråd
Marianne Eriksen (formand),Musikskolen for voksne
Finn Jensen, Den lille aftenskole 
Palle Hansen, Gigtskolen
Hans Mortensen, Gylling Fritidsskole 
Peter Ottosen, Odder Harmoniorkester


Spejder- og Fritidsråd
Brian Holst Jensen (formand), De grønne Pigespejdere
Peter Zastrow, DUI Leg-og-virke
Nikolai Schæfer, DUI Leg-og-virke
Mads Andersen, FDF Ørting Falling
Bjarne Eriksen, DDS Stærk Odder