Vedtægter

Formål:

 • Medvirke til at fremme trivsel for beboerne ved at tilgodese beboernes interesser og behov i videst mulig omfang.
 • Medvirke til at komme med ideer og inspiration, og opmuntre til frivillig indsats til gavn for beboerne.
 • Være bindeled/kontaktorgan mellem beboere, pårørende og personale.
 • Være bindeled/kontaktorgan mellem Stenslund og brugerrådet i kommunen.
 • Medvirke som sparringspartner for ledelsen.
 • At give beboere og pårørende lejlighed til at beskæftige sig med og øve indflydelse på spørgsmål, der vedrører egen og centrets trivsel.

Valgbare centerrådsmedlemmer:

 • beboere
 • pårørende
 • centerlederen og personalerepræsentanter fra Stenslundcentret
 • andre med speciel interesse i Stenslund. Max. 2 personer

Formand, næstformand
Vælges af og blandt beboer- eller pårørenderepræsentanterne.

Centerleder indkalder til møderne og skriver referat. Er ansvarlig for relevante informationer og emner på dagsordenen.

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Rådet er beslutningsdygtigt, når halvdelen -  eller flere - er til stede og formand eller næstformand er til stede.
Medlemmer vælges for ét år ad gangen. Valg foretages i november måned i hvert enkelt hus.

Centerrådets sammensætning:

 • 6  beboere eller pårørende
 • 1-2  særligt interesserede
 • 2 personalemedlemmer
 • Centerleder

Arbejdsopgaver for centerråd:

 • At fremkomme med forslag til forbedringer af hverdagen på Stenslundcentret
 • At fremkomme med ideer til aktiviteter
 • At komme med forslag til udvikling, kvalitetsudvikling og forbedringer på Stenslundcentret
 • At holde sig orienteret og medvirke ved orientering af brugere om tilbud fra Stenslundcentret
 • Centerrådet skal arbejde for at fremme den frivillige indsats i aktiviteter på Stenslundcentret
 • Centerrådet skal medvirke til at sikre samarbejde og helhed mellem centerråd og brugerråd

Mødehyppighed
Centerrådet mødes i månederne februar, maj, august og november - eller efter behov. På første mødegang efter valget lægges en mødekalender for hele året