Boliger

Hvad

I Odder Kommune kan du ansøge om følgende boligtyper:

Plejebolig

Plejebolig på center med døgndækning og mulighed for tilkald, tilknyttet fællesarealer til samvær, aktivitet og træning. Herunder særlige boenheder for svært demente og ældre med psykiatriske lidelser. Se 

Ældrebolig

Almen ældrebolig egnet for ældre personer med handicap. Ikke døgndækning men mulighed for nødkald.
Boligerne er kørestolsegnede. Adgangsforhold og indretning er velegnet for gangbesværede. Boligerne udlejes og administreres af boligforeninger. Odder kommune har visitationsretten. Se 

Hvem

Frit valg af boliger
Hvis du er visiteret til en ældre - eller plejebolig har du jf. servicelovens § 140, ret til frit at vælge imellem de boligtilbud der indgår i kommunens boligtilbud.
Herudover har du ret til frit at vælge et lignende boligtilbud i en anden kommune. Det er dog her en forudsætning, at tilflytningskommunen også vurderer, at du behov for boligen .(dobbeltvisitation).
Retten til frit valg, omfatter også ret til at din ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, skal den bolig der tilbydes, være egnet til 2 personer.

Ventelistegaranti

Lov om ventelistegaranti indebærer, at hvis du er visiteret til en almen plejebolig skal kommunen tilbyde en sådan, senest 2 måneder efter optagelsen på den generelle venteliste. Dette betyder, at du skal tilbydes en plejebolig, som er indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af 2 måneders fristen.
Hvis du vælger at være omfattet af ventelistegarantien, vil du blive henvist til et af de tre plejecentre i Odder kommune.
Garantien om tilbud af en almen plejebolig indenfor 2 måneder gælder dog ikke, hvis du efter reglerne om frit valg, ønsker at bo i én eller flere bestemte plejeboligbebyggelser, enten i bopælskommunen eller i en anden kommune. I dette tilfælde optages du på en specifik venteliste og er dermed ikke omfattet af garantien.
Hvis du opfylder betingelserne for at blive optaget i en ældre – eller plejebolig, kan du optages på venteliste i den kommune hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger tildeles til de borgere der har størst behov for de pågældende boliger.
Kommunen er forpligtet til at oplyse følgende om ventelister til såvel ældre - som plejeboliger på en lettilgængelig måde. Se

Leverandører

Klik på navnet for at gå til plejecentrets hjemmeside. Se tilsynsrapporter for embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn nederst på siden.

Se evt. også Tilbudsportalen

Herudover er indgået aftale med Horsens Kommune om plejeboliger på Nørrevang, Skovly eller Gedvedhus.