Referat 05. december 2016

Referat fra Fællesrådsmøde

Mandag den 5. dec 2016 kl 16 – 18 med efterfølgende julefrokost

 

Deltagere: Hus 2 Lene Nielsen og Lone Langberg, Hus 4 Heidi Hauge, Hus 6 Jens Jørgen Therkelsen og Marie Nielsen, hus 10 Birgitte Rasmussen og Lene Fischer, Hus 12 Dorthe Redder og Ulla Grønkjær-Petersen, hus 14 Helle Larsen og Else Marie Kjærgaard, hus 8 Else Marie Lerche, Hanne Kofoed og Bente Markfoged

Afbud fra Marianne Lyst

Drøftelse af maden og måltiderne ved Bente Markfoged

Der har igennem et par år været stort fokus på synkebesvær (dysfagi), hvilket er et problem hos mange af beboerne. Personalet har tilegnet sig større viden på området og mulighederne for tilpasning af maden er blevet mere kreativ. Inspiration kan hentes på www.synkevenligt.kk.dk

Køkkenet har haft en mindre omorganisering mhp en mere lige fordeling af arbejdsopgaverne.

 

I 2017 og 2018 anvendes midler fra Værdighedsmilliarden til et ernæringsprojekt for hjemmeboende ældre mhp at øge indsatsen på området. Bente sidder i styregruppen sammen med kommunens sundhedskoordinator og en økonom.

 

Diverse aktiviteter ved Bente Markfoged

Gennemgang af de faste aktivitetstilbud, der er på Bronzealdervej og de tilbud, der også har været i 2016 – bl.a svømning i Vandhalla, anlæggelse og anvendelse af vores strand, ”biograf” i hus 8 og foredrag. Det sidste nye tiltag, som ikke har fundet sted endnu, er besøgsbaby. Den 14/12 får hus 6 besøg af en mor og hendes baby. Vi håber andre besøgsbabyer melder sig på banen, så alle huse kan få den glæde.

Pavillonen bruges flittigt i forår og sommer månederne, mens den hyggelige café for enden af vejen er svær at få gang i.

Lejerbo

På Lejerbos afdelingsmøde den 22/9-16 var der kun to beboere, der ønskede valg. Derfor blev der ikke valgt en ny afdelingsbestyrelse – se referat i Luren.

I uge 50 bliver der gravet hul til de nedgravede affaldscontainere.

Lejerbo analyserer på Bronzealdervejs budget, for at se, om der er opgaver i forhold til teknisk service og renholdelse, der kan effektiviseres.

Fællesvaskeriet er usikkert fremover. Der er et stor ønske fra beboere og pårørende om at bevare en fælles vaskemaskine og en fælles tørretumbler i hvert hus.

Et ønske fra nogle pårørende og personaler om at flytte vaskemaskinen ud på badeværelset, da støjen fra den kan være meget generende for nogle af beboerne. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre er, at personalets arbejdsmiljø ikke bliver påvirket heraf – der skal være plads nok på badeværelset til at kunne hjælpe beboeren. Hvis det er muligt, skal flytning af vaskemaskinen ske efter aftale mellem beboer/pårørende og personalet i huset og formentligt for beboerens egen regning.

Bente bringer ønskerne videre til de ansvarlige for beslutningerne.

 

Der er mange ønsker til fremtiden på Bronzealdervej

· Mere gang i den lille café

— Ændre på formen for fællesrådsmøderne i husene – gerne med mere dialog

— Hvad skal der til, for at man som pårørende bliver mere aktive i forhold til hele fællesskabet i huset

— Hvordan kan vi få flere unge til at besøge Bronzealdervej

— Åben Facebookside for Bronzealdervej

— Bænke til grønne områder – nu får vi træstammer

— Sti til stranden

— Sansegynge ved stranden

— Repos ved åen

— Ny bus

 

Fællesrådet skal have prioriteret, hvilke ønsker, der skal arbejdes med de kommende år.

 

Kort oplæg om ensomhed ved Bente Markfoged og efterfølgende drøftelse.

Personalet har øget deres opmærksomhed på ensomhed og ønsker at øge deres forståelse heraf. Mange af beboernes oplever ensomhed pga den situation, de er i. De har mistet meget – måske ægtefællen, netværk og venner, sit tidligere hjem, sit gode helbred, muligheden for at deltage i tidligere fritidsinteresser mv.

Ensomhed er den smerte vi føler, når vi ønsker at have nærvær, men ikke kan få det. Ensomhed er ikke det samme som at være alene, da det at være alene godt kan være en glæde. Vi kan også opleve ensomhed i samvær med andre.

Ensomhed er en risikofaktor samt selvstændig årsag til øget sygelighed og dødelighed.

Samvær, nærvær og ægte venskab modvirker ensomhed og er ”mad og drikke for sjælen”.

 

Udtalelser fra fælles drøftelse om ensomhed og fællesskab:

Ø Det kan være svært at komme på besøg hos sin mor/far – man føler afmagt og kan møde vrede.

Ø Man kan godt få følelsen af, at man er fremmed i det hus/den lejl. ens mor/far bor i.

Ø Kan opleve afsavn og mangel på nærvær.

Ø Det kan være svært at være pårørende, hvis personalet er bange for en. Så skabes der afstand og misforståelser.

Ø Svært at være beboer i et fællesskab, hvor flere beboere ikke kan føre en samtale.

Ø Man har brug for at føle sig elsket – mærke berøring, tryghed og nærvær

 

Idéer fra fælles drøftelsen, som vi sammen kan arbejde videre med, for at styrke fællesskabet:

Ø Gøre mere ud af at lære hinanden at kende på tværs af Bronzealdervej.

Ø Vi skal alle turde møde hinanden og tage de svære samtaler med hinanden.

Ø Arbejdsdage er en god måde at samles på – arbejdsdage er et fælles ansvar, hvor alle bør møde op.

Ø Fællesskabet blandt beboerne er vigtigt, og det styrkes, når familien tage del i snakken og er med til at skabe en god stemning.

Ø Når personale og pårørende trives sammen, giver det tryghed og ro for beboerene.

Ø Gamle pårørende kan have ansvar for at hilse velkommen til nye pårørende. Ved indflytningssamtalen kan personalet give telefonnummeret på den pårørende, der sidder i fællesrådet, så de kan få talt sammen om det at være pårørende.

Ø En tidligere idé - at pårørende til beboer i lejl 1 laver fælles hygge i januar (første måned), lejl 2 i februar (anden måned) osv.

Ø Som pårørende give sig tid og se, om der er noget man kan hjælpe personalet med f.eks opvask, borddækning mm – snakke sammen om det. Man kan evt. gøre det sammen med sin mor/far, så man foretager sig noget sammen. Det kan give besøget mere indhold.

Ø Pårørende kunne finde en tovholder, der samler de pårørende og får drøftet den svære situation det er, når ens forældre får demens eller anden svær sygdom – lave en selvhjælpsgruppe / erfaringsudveksling – gerne om aftenen.

Ø Arrangere pårørendeaften en gang årligt, med et oplæg f.eks som da Christian fra hus 4 fortalte om den bog, han har oversat om demens. Dorte Redder vil gerne fortælle om det at være pårørende til sådan en aften.

Ø Oprette en Facebook for pårørende.

Ø Oprette en åben Facebook om Bronzealdervej – som personalet administrerer. Der skal være 5-6 personale, som er ansvarlig for siden, har kommunens web-master oplyst. Det skal være medarbejdere, der er hurtige ved tasterne og som har god forståelse for den rette etik omkring, hvad der kan lægges ud på Facebook.

Ø Vi skal have godt øje for de ensomme gamle, der ikke får så mange oplevelser og måske heller ikke så mange besøg.

Ø Personale og pårørende kan gøre mere ud af at fortælle hinanden om stjernestunder, man har haft med beboeren – meget gerne skrive dem i kladdehæftet. Vi skal ikke kun bruge kladdehæftet til at skrive om ting, der mangler.

 

Hvordan får vi anskaffet økonomi til diverse ønsker

Ø Ny bus

Ø Sti fra hus 4 til pavillonen og videre til hus 8

Ø Sansegynge

 

Der kan søges fonde – men hvor skal vi søge, hvem skal gøre det og hvad skal vi søge til.

Der er brug for, at der kommer struktur på området, så den ene ved, hvad den anden gør.

Dorthe Redder vil lave en oversigt over relevante fonde, der kan søges.

Helle vil godt gå ind i arbejdet med at lave ansøgninger.

Det kunne være et emne til en fælles pårørendeaften.

 

Årskalender for 2017

Ø Forårsmøde for hele Fællesrådet den 18. april 2017 kl 16 i fælleshuset

Ø Julemødet for hele Fællesrådet den 5. december 2017 kl 16 i fælleshuset med efterfølgende julefrokost

 

Formandskab

Dorthe Redder stopper i Fællesrådet. Tak til Dorthe, for arbejdet i Fællesrådet igennem flere år både som medlem og som formand.

Tillykke til Birgitte Rasmussen, der modtager valget som ny formand.