Grundværdier

Det pædagogiske arbejde i Åhusene har overordnet afsæt i en forståelse af, at de mennesker, som modtager støtte og vejledning, er aktive medborgere der besidder handlekraft, kompetencer og personlighed.

I Åhusene understøtter vi denne forståelse ved først og fremmest at tage udgangspunkt i den enkelte borgers egne drømme, ønsker og forestillinger om det gode liv. Det vil sige, at vi anerkender og bestræber os på, at borgeren skal have frihed til og mulighed for at vælge til og fra for dermed selv at tage del i at forme sit livsforløb og opnå livskvalitet og sammenhængskraft.

Samtidig tror vi i Åhusene også på, at der grundlæggende er en række betingelser som skal være opfyldt, for at den enkelte kan skabe sig et godt liv og realisere sit potentiale som menneske og medborger. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i individuelle betragtninger, brugerindflydelse, dialog, faglighed og lokalt netværkssamarbejde.

Målet for den pædagogiske indsats i Åhusene er derfor at være med til at skabe og sikre de rammer og værdier, der giver den enkelte mulighed for at forvalte sit eget liv og deltage aktivt i samfundsfællesskabet.

I Åhusene ser vi det som en fundamental omsorgs- og udviklingsforpligtigelse at medvirke til – via faglige og etiske begrundede vurderinger – at differentiere den pædagogiske indsats. Således at den individuelle støtte og vejledning sikrer den enkelte borger mulighed for at etablere, fastholde eller udvikle relationer til andre mennesker, idet vi tror på, at livskvalitet skabes sammen med andre og ikke som isoleret individ.

Intet menneske lever sit liv uden samspil med andre. Derfor er dialogen om, hvordan vi som mennesker mødes med hinanden, central for arbejdet i Åhusene. Ved at lytte til hinanden og inddrage borgerens og de pårørendes erfaringer, tror vi det er muligt at guide hinanden hen imod den grundlæggende værdi, at Åhusene er et godt sted at bo, gæste og arbejde.