Historie

Som en af de første kommuner i Danmark etablerede Odder kommune i 1984 et bofællesskab for tre udviklingshæmmede. Denne nye bo- og leveform vandt hurtigt indpas, og få år senere erstattede kommunen bofællesskabet med Bofællesskabet Lundevej, der havde plads til ni personer.

Siden er der sket en stor udvikling på bostøtteområdet i Odder kommune. Den største ændring fandt sted i 1998, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe med den opgave for øje, at komme med oplæg til, hvorledes ønsket hos specielt de handicappede og deres pårørende om at få skabt tidssvarende boliger med plads til privatliv kunne realiseres. I samarbejde med socialudvalget blev der arrangeret forskellige inspirationsture, hvorefter behov, ideer og muligheder kom på bordet. AAB i Odder tilbød sig som bygherre, politikkerne gav grønt lys og projektet med at skabe nye boliger gik i gang. Beboergruppen var involveret under hele byggeprocessen, for som de selv sagde; ”det er jo os, der skal bo der”.

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde stod færdigopført i efteråret 2001, hvor Åhusene – Odder kommunes nye bostøttetilbud – blev indviet og 21 beboere flyttede ind i de nye omgivelser, der foruden mere plads til fællesskab og privatliv for beboerne i Åhusene, også rummer gode muligheder for fællesskab for de 21 personer, der ikke bor i Åhusene, men modtager støtte herfra.

Tiden fra indflytningen og frem til i dag har handlet mest om at etablere sig. Men nu er tiden inde til at skabe et fundament for Åhusenes identitet som organisation og bosted. Målet er, at Åhusene skal være et godt sted at bo, gæste og arbejde. Skal dette lykkes, må værdierne og ”spillereglerne” nødvendigvis på plads, så vi alle kan deltage.

Som en start har vi valgt at beskrive Åhusene: hvem er vi, hvad gør vi, hvad vil vi? Herefter følger en værdiproces for beboere, medarbejdere, pårørende mv.

Det er mit håb, at processen vil være med til at sikre større synlighed i forhold til det, vi gør i Åhusene i Odder kommune. FNs standardregler, serviceloven, pædagogisk støtte og hjemmevejledning, en lokal handicappolitik samt fagligt arbejde med udgangspunkt i individuelle handleplaner suppleret med et fælles udarbejdet værdisæt tror jeg, er et godt fundament for at kunne sikre, at vore medborgere med nedsat funktionsevne kan leve et godt liv, hvor brugerinddragelse, brugerindflydelse og etik er i højsædet.

Love er hvad man skal
Etik er hvad man bør
Politik er hvad man vil
- og så kan man tilføje:
Faglighed er hvad man kan!
Birthe Egholm