Åhusene – et botilbud under Bo & Beskæftigelse

Hvem henvender vi os til?

Borgere over 18 år med en varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for støtte i eget hjem.

Tilbuddet retter sig typisk mod borgere der har behov for længerevarende omfattende støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, eller som ved hjælp af et individuelt udviklingsforløb eller særlig behandlingsmæssig støtte vil blive i stand til at klare en tilværelse i et mindre indgribende tilbud.

Der kan både være tale
om borgere, der er i stand til aktivt at være deltagende i udførelsen af opgaverne, og borgere hvis behov for støtte er af kompenserende karakter.

Hvilken støtte tilbyder vi?

Formålet med tilbuddet er, at borgeren i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så borgeren blive i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv i egen bolig som muligt.

Tilbuddet er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at støtte borgeren til en så selvstændig tilværelse som muligt.
Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

Støtten kan ydes inden for et eller flere af følgende temaer: praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, kommunikation, mobilitet, samfundsliv, socialt liv og sundhed.

Sådan kommer du i kontakt med os

Adresse:
Østergade 45 F st.
8300 Odder
telefon 87803640

Pårørende, frivillige og andre samarbejdspartnere kan på alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00 - 15.00 henvende dig til: Afdelingsleder, Afdelingsleder, Stinne Feldt Kristensen på telefon 21 37 93 14 eller  e-mail stinne.kristensen@odder.dk Virksomhedsleder Jonna Lind Jacobsen på telefon 20 49 24 97 eller e-mail jonna.jacobsen@odder.dk 

Visiterede borgere kan desuden henvende sig på bostedets kontor alle dage i tidsrummet mellem kl. 7.30 - 22.00

Åhusene set udefra

Om Åhusene

Åhusene er et botilbud efter almenboliglovens §105 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85.

Åhusenes ca. 25 medarbejdere yder p.t. støtte til ca. 50 borgere, hvoraf ca. 30 bor internt i bostedets område i Østergade, og resten er bosat eksternt. Støtten ydes i dag/aftentimerne og vedrører alene personer, der kan klare sig uden døgnstøtte.

Fagligheden bygger på et værdigrundlag, som tager udgangspunkt i Åhusenes vision om et godt sted at bo, gæste og arbejde. Gennem en anerkendende relations-og
ressourceorienteret tilgang tilstræbes det i respekt for den enkelte borgers funktionsniveau og livsvilkår, at virkeliggøre et godt liv gennem aktivt medborgerskab.

Bostedet Åhusene er etableret i 2001.

Mere information

Skilt med adressen Østergade 45 A - G