Krogen – et botilbud under Bo & Beskæftigelse

Hvem henvender vi os til?

Borgere over 18 år med en varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige sociale problemer, som har behov for støtte i eget hjem.

Tilbuddet retter sig typisk mod borgere, der har behov for længerevarende, omfattende støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, eller som ved hjælp af et individuelt udviklingsforløb – eller særlig behandlingsmæssig støtte – vil blive i stand til at klare en tilværelse i et mindre indgribende tilbud.

Der kan både være tale om borgere, der er i stand til at være aktivt deltagende i udførelsen af opgaver, og borgere hvis behov for støtte er af kompenserende art.

Hvilken støtte tilbyder vi?

Formålet med tilbuddet er, at borgeren i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så borgeren blive i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv i egen bolig som muligt.

Tilbuddet er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at støtte borgeren til en så selvstændig tilværelse som muligt.
Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

Støtten kan ydes inden for et eller flere af følgende temaer: Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, kommunikation, mobilitet, samfundsliv, socialt liv og sundhed.

Sådan kommer du i kontakt med os

Adresse:
Lundevej 35
8300 Odder

Pårørende, frivillige og andre samarbejdspartnere kan på alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00 henvende dig til: Afdelingsleder, Stinne Feldt Kristensen på telefon 21 37 93 14 eller  e-mail stinne.kristensen@odder.dk 

Visiterede borgere kan til enhver tid henvende sig, til de medarbejdere, der er på arbejde.

Om Krogen

Krogen er et botilbud efter almenboliglovens § 105 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Krogen er et kommunalt bostøttetilbud for 10 voksne med fysisk/psykisk/social funktionsnedsættelse. Hertil er knyttet 10 medarbejdere, hvor de fleste har en pædagogisk uddannelse.

Fagligheden bygger på et værdigrundlag, som prioriterer den enkelte borgers ret til medbestemmelse og valgfrihed, hvor vi satser stort på nærhed, støtte og udviklingsmuligheder for den enkelte borger. Den socialpædagogiske indsats tager således udgangspunkt i en relationsbaseret pædagogik, hvor borgerne får støtte til at udvikle egen personlighed og at styrke egne personlige relationer og sociale netværk. I praksis styrker vi disse færdigheder gennem demokratisk og fælles tilrettelæggelse af f.eks. indkøb, madlavning, deltagelse i aktiviteter, fællesskaber m.m. Borgerne har selvbestemmelse over egen økonomi men støttes i styring af denne.

På Krogen tilstræber vi et åbent positivt samarbejde med forældre, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Mere information