Handicappolitik

Odder Kommunes Handicappolitik - Visioner og arbejdsproces

Startskuddet for Handicappolitikken blev taget på et borgermøde i sept. 2002. Et stort fremmøde af handicappede og pårørende på dette borgermøde gav en frugtbar dialog. Dialogen er fortsat i den arbejdsgruppe, hvor handicappede borgere og ansatte i forvaltningen har udarbejdet forslaget til handicappolitikken.

Handicappolitikkens formål er at skabe rammer om et levende, dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, Handicaprådet, ansatte i forvaltningen og politikere i Odder Kommune med henblik på at sikre lige muligheder for borgere med handicap.

- Vi skal være medspillere, vi skal ikke altid slås

Handicappolitikken beskriver:
  • visioner på områder, der vedrører handicappedes vilkår i Odder Kommune.
  • hvordan visionerne følges op af handleplaner.
  • sammensætning og opgaver for Handicaprådet, og forpligtelser for byråd, fagudvalg og forvaltning til at samarbejde med rådet.

I handicappolitikken er indsat nogle tekstbokse, der indeholder udsagn fra handicappede eller pårørende til handicappede.
Udsagnene er fremsat i forbindelse med borgermødet og arbejdet med handicappolitikken.

- Handicaps og aldersgrupper bør være bredt repræsenterede i Handicaprådet

Opmærksomhed, respekt og accept af forskellighed

Vision:
Odder Kommune viser hensyn til alle handicappede og kommunen er som myndighed, planlægger, arbejdsgiver, osv. opmærksom på, at en del af kommunens borgere er handicappede.

- Støtteforanstaltninger bør være så fleksible som muligt. Dette gælder både det strukturelle i tilbuddet og den fleksibilitet personalet skal udvise i forhold til de varierende problemer, de skal medvirke til at løse.

Odder Kommune møder alle borgere med lydhørhed, respekt og værdighed og inddrager i størst muligt omfang den handicappede eller pårørende i dialog om beslutninger og tilrettelæggelse af indsatsen.

Odder Kommune vil via formidling af viden og integration medvirke til at usikkerhed og skepsis overfor handicap mindskes.

- Kreativitet og nytænkning

- Lydhørhed

- Dialog skal danne basis for samarbejdet.

De handicappedes erfaringer inddrages i tilrettelæggelse af indsatsen.

- Handicappede er lige så forskellige som andre

Tilgængelighed for alle

Vision:
Fysisk tilgængelighed
Odder Kommune vil i den fremtidige planlægning arbejde for handicappedes behov og særlige vilkår, således at fysisk tilgængelighed medvirker til at handicappede kan færdes i kommunen, i bymiljøet og i offentlige bygninger.

- Kortlæg byen med henblik på tilgængelighed

- God information om udbud/tilbud er en forudsætning for lige muligheder.

Tilgængelighed til information
Odder Kommunes ansatte har tilgængelig viden om handicappedes vilkår og behov.
Odder Kommune formidler viden og kontakt mellem borgere i forhold til enkelte handicaps og akut opståede livssituationer, der medfører handicap.

- Der mangler nu information i kommunen - hvor skal man som borger henvende sig?

- Vi opfordrer til etablering af en vidensbank eller bibliotek med praktiske erfaringer fra borger til borger.

De handicappede skal have adgang til information fra kommunen, ligesom viden om indretningsforhold for handicappede gøres tilgængelig.

Tilgængelighed til deltagelse
Odder Kommune og de handlende arbejder for tilgængelighed til fritids- og kulturoplevelser, butikker og naturområder.

Revalidering, uddannelse og arbejde

Vision:
Alle har mulighed for at få en uddannelse eller et arbejde, som er tilpasset deres ressourcer og kvali-fikationer - bl.a. ved brug af flexjobs og løntilskud til personer, der modtager førtidspension.

Odder Kommune rådgiver om de eksisterende muligheder unge handicappede har for at få en uddannelse, et fritidsjob eller en praktikplads som andre unge.

- Unge med handicap har behov for hjælp til at sælge deres kvalifikationer til erhvervslivet efter skolegang. Kommunen bør hjælpe med dette.

Odder Kommune arbejder for at udbrede og udbygge de lokale arbejdsgiveres kendskab til handicappedes ressourcer.

Odder Kommune er et forbillede for de private arbejdsgivere i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Koordinationsudvalget arbejder for at udbrede kendskabet til handicappedes situation på arbejdsmarkedet.

Odder Kommune målretter revalideringsindsatsen sammen med virksomhederne, så de handicappedes evner kan anvendes til gavn for den handicappede og virksomheden.

Handicappede børn og unge

Vision:
Odder Kommune står til rådighed med vejledning og støtte til forældre, der får at vide, at deres barn er eller bliver handicappet.

Odder Kommunes skoler og institutioner er tilgængelige for børn med handicap.

- Der er behov for flere boliger til handicappede, herunder ungdomsboliger.

Handicappede tilbydes samværs-, trænings- og behandlingstilbud, støttegrupper og netværk.

Handicapidræt er et væsentligt tilbud i den handicappedes liv.

Fra visioner til handling

Visioner gør det ikke alene. Det kræver opbakning fra borgere og ansatte i kommunen og politisk ejerskab og politiske prioriteringer at omsatte visionerne til handling.

Alle kommunale ansvarsområder er involveret i handicappolitikken og derfor kan alle være med til at gøre en indsat for at indrette kommunen, så alle borgere kan trives.

Der er altid en risiko for at politikker, der ikke indeholder konkrete handlingsanvisninger eller ansvarsplacering vil gå i glemmebogen. Modsat er der også en risiko for, at politikkerne ikke forbliver levende, hvis alle initiativer på forhånd er beskrevet.

Derfor er Odder Kommunes handicappolitik dynamisk og forpligtende.

Initiativpligter
Institutioner, forvaltningen og afdelinger udarbejder handleplaner for de visioner i handicappolitikken, man er i berøring med. Handleplaner kan evt. indgå i kontrakter eller virksomhedsplaner.

Fagudvalgene er forpligtet af handicappolitikken og følger indenfor hver byrådsperiode op på handicappolitikken. Fagudvalgene sikrer, der er igangsat initiativer, der vedrører handicappedes vilkår i relation til fagudvalgets ansvars-område.

Byrådet sikrer lydhørhed overfor Handicaprådet og skaber en fortsat dialog om handicappedes vilkår.

Handicaprådet sikrer at synspunkter om handicappedes vilkår fremføres overfor forvaltningen eller Byrådet og at der afholdes borgermøde om forholdene for handicappede mm. hvert andet år.