Landzonetilladelse til lovliggørelse/godkendelse af 4 bygninger til udhusformål/sekundære formål

Landzonetilladelse til lovliggørelse/godkendelse af 4 bygninger til udhusformål/sekundære formål

29apr

Svinballevej 47, ejendomsnummer, matrikelnr. 8s, Sondrup By, Hundslund

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 27. maj 2024. Tilladelsen kan ses her.