Fortsat tilladelse til vanding af sportsplads fra boring på matr. nr. 26au Odder By, Odder for Odder Kommune, Vej & Park er ikke VVM-pligtig

03maj

Odder Kommune har afgjort, at tilladelse til fortsat vanding af sportsplads fra eksisterende boring på matr. nr. 26au Odder By, Odder, Bisgaardsvej 42, 8300 Odder for Odder Kommune, Vej & Park ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Odder Kommune har behandlet en ansøgning fra Odder Kommune, Vej & Park om tilladelse til fortsat vanding af sportsplads fra eksisterende boring. Boringen er beliggende på matr. nr. 26au Odder By, Odder, Bisgaardsvej 42, 8300 Odder. Kommunen har vurderet at fortsat vandindvinding fra eksisterende boring ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen incl. bilag kan ses her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Klagefristen er den 31. maj 2024

Du klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NEM-Login.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klager på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside  www.naevneneshus.dk        

Søgsmål

Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens §54.