PCB-holdigt affald

Har du mere end 1 ton affald eller renoverer du mere end 10m2 - skal du screene for PCB.

Screening for PCB og anmeldelse af byggeaffald
Der skal foretages screening ved renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele deraf, hvis:

  • bygningen eller anlægget er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977,
  • renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller
  • arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

Anmeldelsesskema til byggeaffald - indgår som en del af ansøgning om nedrivning i ansøgningssystemet Byg & Miljø.

Kortlægning af PCB
Finder du i screeningen frem til, at der er fuger, termovinduer eller andre bygningsdele fra perioden ca. 1950-1977, eller er der tvivl om oprindelsen, skal der foretages en kortlægning af PCB. Kortlægningen skal være retvisende og repræsentativ og skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Kortlægningen skal indsendes til Odder Kommune, Miljø.

Hvordan håndterer og bortskaffer du PCB-holdigt affald:

  • Alt affald med mere end 50 mg/kg PCB er farligt affald, der skal anmeldes til Odder Kommune, Miljø der anviser korrekt bortskaffelse. Anvises til miljøvirksomheden EKOKEM A/S (tidligere kommunekemi).
  • Murværk og andet ikke forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB anvises til deponi. Anvises til Affaldscenter Skårup.
  • Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB skal bortskaffes til forbrænding på godkendt anlæg. Anvises til Renosyds kraftvarmeværk i Skanderborg.
  • Affald med mindre end 0,1 mg/kg betegnes ikke som farligt affald, men skal som øvrige fraktioner anmeldes til Odder Kommune, Miljø. Kan afleveres på genbrugspladsen.

Andet PCB-holdigt udstyr
Elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper samt højspændingsinstallationer, herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, kan indeholde PCB, hvis det er fra perioden 1950-1986. Det skal derfor håndteres som PCB-holdigt affald.
 

Beskrivelse af PCB
PCB er en gruppe kemiske forbindelser i materialer, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet. PCB indgik i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger og forskellige elektriske komponenter. PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i inde luften og i jorden.
PCB er et miljøfremmed stof, der ophobes i miljøet. Det har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang, at anvendelsen blev forbudt midt i 1970'erne. PCB måtte dog anvendes frem til 1980 til forsegling i termovinduer. PCB–holdigt affald skal derfor indsamles og destrueres, hvilket sker ved forbrænding ved høj temperatur.


PCB blev anvendt indenfor byggeindustrien i perioden ca. 1950–1977. Vil du skifte termoruder, fuger i bygninger eller fjerne facademaling fra denne periode, skal du være opmærksom på, om der er PCB i de anvendte materialer.

Vil du vide mere
Læs mere på PCB-guiden eller på Renosyds hjemmeside