Forretningsorden

Det Grønne Råd er rådgivende for Odder Kommune. Det Grønne Råd i Odder Kommune skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen og det grønne.

Det Grønne Råds opgave er at rådgive kommunen i forbindelse med emner i tilknytning til kommunens arbejde indenfor naturbeskyttelse, naturforvaltning og benyttelse af naturen.

Sammensætning

Det Grønne Råd består af et medlem fra hver af følgende organisationer/foreninger:

 • Landboforeningen Odder-Skanderborg
 • Odderegnens Familielandbrug
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Dansk Botanisk Forening
 • Friluftsrådet
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund/Odder Sportsfiskerforening

Observatør: Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandets Statsskovdistrikt

 • Formand, Odder Kommune, Formand for Teknisk Udvalg
 • Sekretær, Odder Kommune, Natur og Miljø

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske).
 
Odder Kommune kan beslutte at optage andre foreninger i Det Grønne Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der vedrører rådets arbejde.
 
Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.
 
Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner, med ekstern repræsentation.

Sekretariat

Odder Kommune, Natur og Miljø yder sekretariatsbistand til rådet.

Møder

Det Grønne Råd drøfter bl.a. følgende:

 • Natur- og friluftspolitik, herunder overordnede forhold vedr. grøn planlægning og administration af naturbeskyttelsesloven
 • Strategier og program for naturforvaltningsprojekter.

Det Grønne Råd behandler ikke konkrete enkeltsager, men disse kan medtages til belysning af generelle og principielle spørgsmål.
 
Det Grønne Råd afholder normalt to møder årligt. På årets sidste møde fastlægges en mødekalender og mødetidspunkt på dagen for det følgende års møder. Mødetidspunktet bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet.
 
Til møderne kan inviteres gæster eller observatører fra f.eks. særlige interesseorganisationer efter aftale med formanden. Relevante fagfolk fra Odder Kommune kan ligeledes efter behov og aftale med formanden deltage i møderne.
 
Det Grønne Råd kan i forbindelse med et af sine årlige møder afholde en besigtigelsestur.
 
Der afholdes mindst 2 gange i hver valgperiode et fællesmøde med politikere fra kommunens tekniske udvalg.
 
Møderne er lukket for offentligheden.
 
Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel. Formanden kan endvidere i særlige tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra Rådets medlemmer.
 
Kommunen yder ikke mødediæter eller kørselsgodtgørelse.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 14 dages varsel, idet mødernes tidspunkt aftales på det foregående års sidste møde.

Dagsorden

Møderne skal følge en dagsorden med mindst følgende punkter:

 • Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde
 • Opfølgning af referat fra sidste møde
 • Meddelelser
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Eventuelt
 • Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 1 uge før mødet.

Referat

Sekretariatet udsender via e-mails referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse.
 
Medlemmerne kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat.
 
Skriftlige bemærkninger til referatet bør være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse.
 
De godkendte referater er offentligt tilgængelige. Referaterne lægges på kommunes hjemmeside og udsendes til Det Grønne Råds medlemmer og sættes på Teknisk Udvalgs dagsorden til orientering.

Se referater fra Grønt Råd

Udtalelser

Formanden udtaler sig på Det Grønne Råds vegne. De enkelte medlemmer af Det Grønne Råd kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne. Afvigelse herfra skal aftales i møde.