Ansøgning om gravetilladelse på kommunevej

Før du graver i offentlige og private fælles veje skal der indhentes en tilladelse fra Fælles Drift & Service.

Her kan du ansøge om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommuneveje:

Principskitse for principiel placering af ledninger ses her.

Vilkår for retablering af asfalt i Odder Kommune med Tegning 1. ses her

Ved tvivlsspørgsmål er De altid velkomme til at kontakte os på tlf. 87 80 36 63 eller faellesdriftogservice@odder.dk