Beplantninger langs vej og fortov

Beplantningen langs veje, fortove, stier, cykelstier og rabatter skal beskæres, så det ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, vedligehold af vejanlægget, udsyn til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden. Beplantning kan også skygge for lyset på vejen og dermed forringe trafiksikkerheden.

Hvad skal grundejerne gøre?

  • Fortov, stier cykelstier og kørebane skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,20 m.
  • Frihøjde over fortov, stier, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen på 4,2 m også for den nærmeste meter udenfor kørebanekanten.

Vær særlig opmærksom på at holde beplantningen klippet omkring vejbelysningen, vejskilte, brandhaner og postkasser mv.

Vejregler 
Klik på tegningen for stor udgave

Oversigtsarealer
Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at eventuel beplantning på arealet holdes nedklippet. I almindelighed må træer buske og lignende højst være 1 meter over vejens niveau.

Hvad kan kommunen:
Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, hvis 

  • der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på fortov, sti, cykelsti eller vej,
  • grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring,
  • der kommer en klage over manglende beskæring, og gener som følge deraf.

Hvis grundejeren ikke har udført sine forpligtigelser, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

Vil du vide mere?
Reglerne om vedligeholdelse af beplantning og hegn langs veje, findes i lov om offentlige veje (§ 87) samt i lov om private fællesveje (§ 61) og i lov om hegn (§ 11, stk. 1).