Luftfoto fra udstykningen med 10 grunde ved Overskov, Odder vestby

10 grunde ved Overskov, Odder vestby

Oversigtskort over grunde 


Udstykningen er udsolgt

 

Købsaftale  Købsaftale

 
Tillæg til salgsbetingelser  

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.


Lokalplan
  

 Stampmøllebækken
Stampmøllebækken snor sig gennem landskabet i Odder vestby


Måleblad 
  

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.


Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel 
 

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.


Parcelkort med indmålt kloakforsyning

 

Tinglysning af hovedkloakledninger ved Overskov nr. 19 og Overskov nr. 52

På grundene Overskov nr. 19 og Overskov nr. 52 er nedgravet en regn- og spildevands hovedledning. Placeringen af regn- og spildevandsledninger samt en tilhørende deklaration kan ses på nedenstående tinglysningsrids. Tinglysningsridset med tilhørende deklaration bliver tinglyst på Overskov nr. 19 og Overskov nr. 52.

  Byggeri hus
Her kan du bygge dit drømmehus


Koordinerende ledningsplan
 

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen.

På grundene Overskov nr. 21, 23 og 54 lå der et gammelt 10kv-kabel. Kablet er blevet fjernet fra grundene under byggemodningen.
 

Jordbundsundersøgelser

Geotekniske jordbundsundersøgelser med jordanalyse for parcelgrundene. 

Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger
Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af lokalplansområdet nr. 1113. 

Alle parcelgrundene er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapport nr. (FHM 4980).   

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal kan derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2 )


Kort over vejstatus på udlagte veje og stier
 


Supplerende oplysninger om det rekreative område nord for parcel udstykningen.
 

Ved Snærildvej er der en gammel markovergang, som tidligere har været benyttet til at få adgang til de oprindelige markarealer. Den gamle markovergang fjernes i forbindelse med byggemodningen, og der etableres en ny markovergang umiddelbart nordvest for Overskov nr. 54, som anvist på nedenstående oversigtskort. Den nye markovergang skal give Odder Kommune og offentligheden adgang til det rekreative område umiddelbart nord for parcel udstykningen.  

I det rekreative område, nord for parcel udstykningen, er der opsat et dyr hegn. Området indenfor dyr hegnet bliver vedligeholdt af græssende køer i samarbejde mellem Odder Kommune og Odder Kogræsserforening. 

Ko ved Stampmøllebæk 

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes på deres hjemmeside: odderforsyningsselskab.dk

 Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.

 
Byens mæglere sælger grundene

Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

 

Collage med borgerambassadører i Odder Kommune

Snak med en ambassadør
Besøg også vores tilflytterside for få meget mere at vide om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Ring eller skriv fx også til en af vores gode Odder-ambassadører. De kan fortælle dig, der overvejer at flytte hertil, hvorfor Odder er ret OK. Hør om institutioner, fritidsmuligheder og hvorfor de selv er flyttet hertil.