28 grunde ved Høghus, Odder vestby

Fra og med 1 august 2016 er det tilladt at foretage egne jordbundsundersøgelser på den grund som køber skal overtage iht. købsaftalen.
Eventuelle skader på egne, kørespor, og deponering af overskudsjord fra boringerne, som skyldes købers egne jordbundsundersøgelser, er sælger uvedkommende. Eventuelle skader på nabomatrikler skal reetableres af køber.

I tilfælde af at køber fortryder købet af grunden jf. salgsbetingelser, og der er foretaget jordbundsundersøgelser, vil sælger forbeholde sig ret til at grunden reetableres for købers regning.

Oversigtskort over udstykningsområdet


Klik på kortet for stor udgave af oversigtskortet

Følgende grunde er til salg

Delområde 1, Lokalplan 1113

Nr. 111 - solgt
939 m2
650.000 kr.

Delområde 4, Lokalplan 1113

Nr. 113 - solgt 
1182 m2
700.000 kr. 

Nr. 123 - solgt 
1124 m2
775.000 kr.

Lokalplan 1128

Nr. 66 - Solgt 

 

 

Købsaftale 

Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Lokalplan

Stampmøllebækken snor sig gennem landskabet i Odder vestby

Måleblad 

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel 

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter
Parcelkort med byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Parcelkort med indmålt kloakforsyning

Kloakforsyningen til Høghus nr. 113 forventes udført i august 2016, hvorefter oplysninger om indmålt kloak lægges på denne salgsside.


Nedsivning af regn-, dræn og overfladevand på grundene:
Grundene Høghus nr. 66-70, samt grundene Høghus nr. 105-123 bliver spildevandskloakeret jf. kommunens spildevandsplan. Det betyder at alt regn-, dræn-, og overfaldevand skal nedsives på grundene.

På oversigtkortet kan du hvilken grunde som kun bliver spildevandskloakeret.

Spildevandsafledning ved Høghus nr. 113:
På grund nr. 113 er der spildevandsafledning fra min. terrænkote 57.50.
Er der behov for spildevandsafledning under denne terrænkote må køber være indstillet på, at der kan blive behov for, at der skal opstille egen spildevandspumpe. Alle omkostninger til hertil afholdes af køber.

Her kan du bygge dit drømmehus

Koordinerende ledningsplan
Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen.

På grundene Høghus nr. 44, 46, 48, 56, 58, 80, 101 og 103 ligger der 2 eksisterende el-kabler. Disse el-kabler bliver gravet op og fjernes under byggemodningen af de 28 grunde.

Jordbundsundersøgelser
Geotekniske jordbundsundersøgelser med jordanalyse af parcelgrundene.

Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger
Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af lokalplansområdet nr. 1113 og lokalplan 1128.

Alle grundene er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapport nr. (FHM 4980). 

Prøveudgravningerne gav anledning til at der skulle foretages arkæologiske udgravninger i 3 mindre delområder indenfor området.
Udgravninger blev foretages i efteråret 2015.

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal kan derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes.
Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2 )

Reetablering af tvilling gravhøje på fællesareal
På fællesarealet nordvest for forslag til lokalplan 1128 er der registeret rester af 2 overpløjet gravhøje.

Odder Kommune har til hensigt i samarbejde med Moesgård Museum at reetablere gravhøjene under byggemodningen af området. Der må ikke graves i og omkring gravhøjene uden Moesgård Museum har givet en tilladelse hertil. Krav til beskyttelse af gravhøjene forventes tinglyst på fællesarealet i samarbejde med Moesgård Museum

Fællesarealet med gravhøjene overdrages iht. lokalplan 1113 til vedligeholdelse af grundejerforeningen.

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier


Oplysninger om tilslutning af vand- og varmeforsyning kan hentes hos Odder Forsyningsselskab I/S.

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.

Byens mæglere sælger grundene
Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

 

Collage med borgerambassadører i Odder Kommune

Snak med en ambassadør
Besøg også vores tilflytterside for få meget mere at vide om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Ring eller skriv fx også til en af vores gode Odder-ambassadører. De kan fortælle dig, der overvejer at flytte hertil, hvorfor Odder er ret OK. Hør om institutioner, fritidsmuligheder og hvorfor de selv er flyttet hertil.