Høghus og Overskov

Oversigtskort over udstykningsområdet

Klik på billedet for stor udgave af kortet

Klik på billedet for stor udgave af kortet

Følgende grunde er til salg

 
Udstykningen Overskov

Nr. 6 - solgt  
1269 m2
707.625 kr.

Nr. 8 - solgt 
1228 m2
707.675 kr.
 

Udstykningen Høghus

Udstykningen er udsolgt
 

Salgsbetingelser

Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.


Lokalplan


Måleblad

  • Måleblad Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.


Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel


Oplysning om gl. gylletank på grunden Overskov 5.

I forbindelse med købet af udstykningsarealer, blev der fjernet en gylletank ved Overskov 5. Gylletanken stod placeret i det sydvestlige skel og havde et fundament ned til 2 meter under eksisterende terræn. Der blev fyldt rent jord og muld i udgravningen efter gylletanken. Placeringen af den gamle gylletanken kan ses på oversigtskortet.


Parcelkort med byggemodnet terrænkoter


Parcelkort med indmålte spildevands- og regnvandsskelbrønde


Overskov 26 og Overskov 28  – Tinglysning af regn- og spildevandsforsyning

På overskov 28 er der nedgravet nye hovedledninger til regn- og spildevandsforsyningen. Disse ledninger samt et tilhørende deklarationsareal er blevet tinglyst på Overskov 28. Deklarationsarealet omfatter også et mindre areal ved Overskov 26, som er blevet tingslyst på denne ejendom. Hele tinglysningsdokumentet med deklarationsarealet og -teksten er vist på nedenstående dokument.

Koordinerende ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter at forsyningsledningerne er etableret.

Ved Høghus nr. 30 ligger der 2 eksisterende el-kabler over grunden. Disse El-kabler fjernes og omlægges til boligvejen under byggemodningen.

Jordbundsundersøgelser

Geotekniske jordbundsundersøgelser med jordanalyse af parcelgrundene.

Arkæologiske forundersøgelser

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af hele lokalplansområdet nr. 1113. Alle grundene er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapport nr. FHM 4980.

Prøveudgravningerne har ikke givet anledning til egentlig arkæologiske udgravninger i området med de 42 grunde. I området vest for Høghus nr. 30-38 blev der fundet et par gruber og gravhøj. Området med gruberne skal udgraves ved en kommende udstykning. Gravhøjen er placeret i et kommende grønt areal, og skal reetableres efter bestemmelser i lokalplan 1113, pkt. 9.11.


Kort over vejstatus på udlagte veje og stier


Oplysninger om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes på Odder Forsyningsselskab I/S hjemmeside

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.
 

Byens mæglere sælger grundene
Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

 

Collage med borgerambassadører i Odder Kommune

Snak med en ambassadør
Besøg også vores tilflytterside for få meget mere at vide om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Ring eller skriv fx også til en af vores gode Odder-ambassadører. De kan fortælle dig, der overvejer at flytte hertil, hvorfor Odder er ret OK. Hør om institutioner, fritidsmuligheder og hvorfor de selv er flyttet hertil.