Vesterhåb 2. etape - udsolgt

Oversigtskort over udstykningsområdet i Odder vestby

Klik på billedet for stor udgave af kortet

 

Klik på billedet for stor udgave af kortet


Alle grunde er nu solgte
 

Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.


Lokalplan


Måleblad

  • Måleblad
    Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, kan de finde dem på målebladet.


Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel


Parcelkort med bygge modnet terrænkoter

Parcelkort med indmålte skelbrønde


Ledningsplan

Jordbundsundersøgelser

Geotekniske jordbundsundersøgelser samt jordanalyse resultater af parcelgrundene.

Alle grunderne er undersøgt for evt. jordforurening. Resultat af jordanalyserne stå i de geotekniske rapporter.

På grund nr. 17 er der fundet en forhøjet rest af totale kulbrinter, som stammer fra en gammel fritstående tank. Tanken har indeholdt olie eller diesel-olie, og har stået i det sydvestlige hjørne af grunden. I forbindelse med byggemodningen har Odder Kommune fjernet den del af jorden, som havde et forhøjet kulbrinte indhold. Afrømningsrapporten af november 2010 og undersøgelsesrapporten af marts 2011 ved Vesterhåb 17 findes nedenfor:

Region Midtjylland har efterfølgende oplyst, at de ikke agter at kortlægge forureningen på parcel nr. 17 med de gennemførte tiltag.

På grund nr. 31 er der fundet rester af lettere forurenet fyldjord, samt et enkelt sted med en forhøjet forurening fra olieprodukter. I forbindelse med byggemodningen har Odder Kommune fjernet den del af jorden som var forurenet. Efter opgravningen af det forurenet jord blev de underliggende intakte jordlag undersøgt igen. Der var ingen tegn på yderligere forurening i udgravningsområdet. Undersøgelsesrapport af januar 2011 og afgravningsrapporten af maj 2011 ved Vesterhåb 31 findes nedenfor:

I vejarealet, umiddelbart vest for parcel 31, var der tidligere en nedgravet olietank. Tanken blev fjernet i juni, 2009, og der var ingen tegn på olie-forurening af den omliggende jord. I forbindelse med byggemodningen blev der foretaget en supplerende miljøboring på stedet. Der blev udtaget en prøve i jordlaget under den tidligere tank. Prøven viste ingen tegn på olieforurening.

Arkæologiske forundersøgelser

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af hele lokalplansområdet nr. 1110.
Alle grundene er omfattet Moesgårds Museums bygherrerapport nr. FHM 4981.
Grund nr. 31 er også omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapport nr. FHM 4979 og 4982.

Prøveudgravningerne har ikke givet anledning til egentlig arkæologiske undersøgelser. Der henvises til nærmere beskrivelse i Lokalplan nr. 1110, bilag B.

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier


Forhold omkring ejendommen Vestermarken 5

I området har der været en beboelsesejendom, Vestermarken 5, som blev nedrevet i juli 2010. Ejendommen har haft en placering over grundene Vesterhåb nr. 15, 17, 19, 29 og 31, som vist på oversigtskortet.

  • Oversigtskort med placering af Vestermarken 5
    Adgangsveje, indkørslerne, vandboring, kabelanlæg, bygningsdele og gårdsplads fra Vestermarken 5 fjernes i forbindelse med byggemodningen, og de berørte arealer reetableres med muld fra området.

Eksisterende beplantning i byggemodningsområdet

Eksisterende træer og buske som er beliggende på de byggemodnede matriklerne fjernes i forbindelse med byggemodningen.

 

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes her:

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.


Byens mæglere sælger grundene
Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

 


Snak med en ambassadør

Besøg også vores tilflytterside for få meget mere at vide om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Ring eller skriv fx også til en af vores gode Odder-ambassadører. De kan fortælle dig, der overvejer at flytte hertil, hvorfor Odder er ret OK. Hør om institutioner, fritidsmuligheder og hvorfor de selv er flyttet hertil.