Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole

Byrådet har på sit møde den 15. juni 2020 godkendt, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse - ændret anvendelse til helårsbolig - Kanalhuset

Vads Møllevej 32, 8300 Odder, matr. nr. 1 a Åkær Hgd., Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til et udhus på 136m2 som erstatning for udhus der nedrives

Søbyvej 86, 8300 Odder, matr. nr. 5 b Søby By, Gosmer

Læs mere

Landzonetilladelse til udhus

Eriksmindevej 11B, 8300 Odder, matr. nr. 18 l Randlev By, Randlev.

Læs mere

Landzonetilladelse til et udhus på 83m2 i 1½ etage

Maderiisvej 150, 8300 Odder, matr. nr. 7 b Saksild By, Saksild

Læs mere

Landbrug

Natur

Industrivirksomhed

Odder Genbrugsplads - Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Kommune har for Genbrugspladsen Odder v/ Renosyd I/S, beliggende Skovdalsvej 26A, 8300 Odder, truffet afgørelse om, at udvidelse til at kunne modtage asbestholdigt bygge- og anlægsaffald, ikke er VVM-pligtig.

Læs mere

Odder Genbrugsplads – Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse - Udvidelse til at kunne modtage asbestholdigt bygge- og anlægsaffald - Odder Genbrugsplads, Skovdalsvej 26A, 8300 Odder

Læs mere

Vandløb

I medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, §28 tillades udledning af regn- og overfladevand til Malskær Bæk.

Klagefristen er 4 uger fra den 14. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret. Eventuel klage skal være Odder Kommune i hænde senest den 11. august 2020.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)