Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1139 for et trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 24.6.2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 1139 for et trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder med tilhørende miljørapport samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

Læs mere

Landzonetilladelser

Opførelse af carport

Strandvejen 104, 8300 Odder, matr. nr. 12 b Rørt By, Bjerager.

Læs mere

Udstykning af ny matrikel

Balshavevej 5, 8300 Odder, matr. nr. 37 b, del 1, Randlev By, Randlev.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Balshavevej 4B, 8300 Odder, matr. nr. 37 b Randlev By, Randlev.

Læs mere

Landbrug

Ansøgning om udvidelse af svineproduktionen Rude Havvej 55, 8300 Odder

Odder Kommune har modtaget en ansøgning om §16a-miljøgodkendelse af svineproduktionen beliggende Rude Havvej 55, 8300 Odder.

Læs mere

Husdyrbruget, Maderiisvej 120, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

Afgørelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Maderiisvej 120, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Dispensation til oprensning af vandhul - matr. nr 100c, Ørting By,

Odder Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens1 § 3 til at foretage oprensning af vandhul på 1200 m2, beliggende matr. nr. 100c Ørting By, Ørting, adressen Mosevej 96, 8300 Odder, kortbilag 1 og 2. Dispensationen meddeles i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen, Bøgevej 8, 8300 Odder

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinjen, til byggeri på Bøgevej 8, 8300 Odder matr. nr. 30 bæ Odder By, Odder

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Tilladelse til vandløbsregulering af Oldrup Bæk

Odder Kommune renoverer som bredejer det nuværende rørlagte vandløb gennem Oldrup by i forbindelse med anlægsarbejde til spildevandskloakering af byen.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Fornyet VVM-tilladelse for 3 vindmøller i Torrild

Odder Kommune meddeler hermed fornyet VVM-tilladelse til opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 100 m på dele af matr. nr. 15k, 18d, 27a, 28a alle Torrild By, Torrild.

Læs mere

Spildevand