Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Regulativ for erhvervsaffald

Udkast til revision af Odder Kommunes regulativ for erhvervsaffald i høring.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Forudgående høring for kommuneplantillæg for stations- og erhvervsudvikling ved Rude Havvej

Odder Kommune ønsker at igangsætte planlægning for nyt stations- og erhvervsområde ved Rude Havvej, og overvejer på den baggrund at ændre kommuneplanens rammer for, at lokalplanlægning af ovennævnte areal kan realiseres. Odder byråd indkalder til idéer og forslag til planlægningen fra d. 9. april til d. 23. april 2019. Læs mere om hvordan du sender os dit svar, samt hvad der sker efterfølgende, til sidst i brevet.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage

Oldrupvej 9, 8350 Hundslund, matr. nr. 5 a, del 1 Hundslund By, Hundslund.

Læs mere

Landzonetilladelse til garage

Hadrupvej 59, 8350 Hundslund, matr. nr. 7 c Hadrup By, Hundslund.

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Rude Havvej 153, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

Afgørelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Rude Havvej 153, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af bro

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af bro i regnvandsbassin i Hou Søpark

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 1134 - Bendixminde

Miljøstyrelsen har imødekommet ansøgning fra Odder Kommune om at reducere naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) inden for lokalplanområde 1134.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Spildevand

Udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 4

Odder Kommune giver tilladelse til at udlede regnvand fra planlagt cykelsti langs Gyllingvej til Malskær Bæk.

Læs mere