Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Offentlig høring af forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte

Odder Byråd har på sit møde den 16. december 2019 vedtaget at sende forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte i 8 ugers offentlig høring

Læs mere

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 16. december2019 endeligt vedtaget tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2029 for et område til boligformål ved Vestermarken og Løkkegårdsvej i Odder.

Læs mere
Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 1139

Byrådet har på møde den 11. november 2019 endeligt vedtaget tillæg nr. 10 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 1139 for trafik- og erhvervsformål ved Rude Havvej i Odder.

Læs mere

Afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Odder Kommune – Hou Havn, Norsminde Havn og Tunø Havn

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3, jf. § 69 stk. 1, har Kystdirektoratet truffet afgørelse om at: • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Hou Havn og Norsminde Havn imødekommes. • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Tunø Havn imødekommes delvist.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af en garage på 96m2 i én etage

Bygaden 13B, 8300 Odder, matr. nr. 58 h Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur

Vennelundsvej 87, 8300 Odder, matr. nr. 55 i Odder By, Odder.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse af 11m2 tilbygning til eksisterende udhus

Blichersvej 28B, 8300 Odder, matr. nr. 34 f Randlev By, Randlev

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af eksisterede ejendom.

Lyngvejen 2, 8300 Odder, matr. nr. 4 a, del nr. 2 Dyngby By, Bjerager.

Læs mere

Landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus

Morsholt Mosevej 34, 8300 Odder, matr. nr. 6 d Morsholt By, Odder

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til et voliere på 56m2 og et drivhus på 39m2

Kjeldbækvej 10, 8300 Odder, matr. nr. 28 a Ørting By, Ørting

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af møde- og undervisningsfaciliteter i eksisterende bygning

Ballevej 197, 8300 Odder, matr. nr. 1 z Balle By, Odder

Læs mere

Landbrug

Natur

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - matr. nr. 112a, Odder By, Odder

Odder Kommune meddeler hermed lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 18, fortidsmindebeskyttelseslinjen til 5 bygninger på matr.nr. 112a, Odder By, Odder. Dispensationen meddeles efter § 65, stk.2, jf. § 18, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Læs mere

Dispensation til oprensning af vandhul - matr. nr. 37b, Ålstrup By, Falling

Odder Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelses-lovens § 3 til at foretage oprensning af vandhul på 325 m2, beliggende matr. nr. 37b, Ålstrup By, Falling. Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Dispensation til reduceret arbejdsbælte - Odder Å - matr. nr. 40f, Odder By, Odder

Odder Kommune meddeler hermed dispensation fra bestemmelserne i regulativet for Odder Å om friholdelse af et 8 meter bredt arbejdsareal langs Odder Å på matr. nr. 40f, Odder By, Odder. Afgørelsen er truffet med hjemmel i regulativet for Odder Å samt vandløbslovens § 80.

Læs mere

Dispensation til reduceret arbejdsbælte - Assedrup Bæk

Odder Kommune meddeler hermed dispensation fra bestemmelserne i regulativet for Assedrup Bæk om friholdelse af et 8 meter bredt arbejdsareal langs Assedrup Bæk på matr. nr. 2a, Assedrup By, Nølev. Afgørelsen er truffet med hjemmel i regulativet for Assedrup Bæk samt vandløbslovens § 80.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)