Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 7005

Byrådet har på sit møde den 27. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan nr. 7005 for et boligområde nord for Smedegade i Ørting.

Læs mere
Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1140

Byrådet har på sit møde den 27. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan nr. 1140 for erhvervsområde ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder

Læs mere
Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1141

Byrådet har på sit møde den 27. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan nr. 1141 for servicecenter og plejeboliger ved Stenslund i Odder

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b

Byrådet har på sit møde den 22. maj 2018 godkendt, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b for et område til boligformål ved Hou Strandpark i Hov fremlægges i offentlig høring fra den 23. maj til den 18. juli 2018.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage - Sondrupvej 139 - 8350 Hundslund

Sondrupvej 139, 8350 Hundslund, matr. nr. 4 i Sondrup By, Hundslund

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning

Vestergårdsvej 82, 8300 Odder, matr. nr. 3 f Bovlstrup By, Bjerager.

Læs mere

Landbrug

Natur

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 16 til etablering af ridebane

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, åbeskyttelseslinien, til anlæg af ridebane.

Læs mere

Dispensation til byggeri inden for åbeskyttelseslinjen

Odder kommune har meddelt efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, sø- og åbeskyttelseslinjen, til opført byggeri.

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til opførelse af to gangbroer over Rævs Å

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til at etablere to gangbroer over Rævs Å.

Læs mere

Afgørelse om nedlæggelse af vej/sti

Odder Kommune har meddelt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 26a til at nedlægge vej/sti på matr. nr. 142b, 142e, 96a, 96b, 95 og 56 b Randlev By, Randlev.

Læs mere

Dispensation fra NBL §3 til oprensning

Der gives dispensation til oprensning af forsinkelsesbassin til regnvand, beliggende Østermarksvej 23, 8300 Odder.

Læs mere

Industrivirksomhed

§ 19-Tilladelse til anvendelse (nyttiggørelse) af tagplader i vej

Odder Kommune har behandlet ansøgning om anvendelse af bygge- og anlægsaffald som vejfyld i skovvej.

Læs mere

Vandløb

Dispensation efter Vandløbsloven til etablering af to gangbroer over Rævs Å

Odder Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven til at etablere to gangbroer over Rævs Å.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Præstelunden: etablering af 2 gangbroer er ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at etablering af 2 gangbroer i Præstelunden, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for Indsatsplan Hundslund

Byrådet har vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen ved Hundslund.

Læs mere

Oudrupgårdsvej 3, Odder: Anvendelse af affald i skovvej ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at anvendelse af bygningsaffald til etablering af skovvej på ejendommen Oudrupgårdsvej 3, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Affald

Spildevand