Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole

Byrådet har på sit møde den 15. juni 2020 godkendt, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 lokalplan nr. 1147

Byrådet har på møde den 15. juni 2020 endeligt vedtaget tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1147 - for et område til centerformål ved Nørregade og Torvald Køhlsvej i Odder. Der er kun foretaget mindre ændringer i forhold til det vedtagne lokalplanforslag. Der er ikke foretaget ændringer i kommuneplantillægget.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1146 - boligområde ved Bregen Krog Vej og Skovshovedvej i Odder Vest

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1146 for et boligområde til tæt/lav og etageboligbebyggelse ved Bregen Krog Vej og Skovshovedvej i Bendixminde i Odder Vest. Byrådet har på møde den 11. maj 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1146 for et område til tæt/lav og etageboligbebyggelse ved Bregen Krog Vej og Skovshovedvej i Bendixminde området i Odder Vest fremlægges i offentlig høring.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til et udhus på 83m2 i 1½ etage

Maderiisvej 150, 8300 Odder, matr. nr. 7 b Saksild By, Saksild

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af carport og skur

Samsøgade 2, 8300 Odder, matr. nr. 60 i Gylling By, Gylling

Læs mere

Lovliggørelse af container på 15m2

Hou Strandpark 42, 8300 Odder, matr. nr. 1 b Spøttrup By, Halling

Læs mere

Landzone/placeringstilladelse til et læskur på 13m2

Horsensvej 110, 8300 Odder, matr. nr. 2 aa Ørting By, Ørting

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en udhusbygning med et etageareal på 188m2 i 1½plan

Dyngby Møllevej 37, 8300 Odder, matr. nr. 33 a Dyngby By, Bjerager

Læs mere

Lovliggørelse af to ride-/træningsbaner

Halen 46, Ørting, 8300 Odder, matr. nr. 40 Ørting By, Ørting

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til et udhus og et overdækket areal på sammenlagt 25m2

Villavej 7, 8300 Odder, matr. nr. 5 kk Halling By, Halling

Læs mere

Landbrug

Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget Favrgaardsvej 265, 8300 Odder

Odder Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af malkekvægholdet på Favrgaardsvej 265, 8300 Odder. I den forbindelse skal husdyrbruget miljøgodkendes efter §16a stk. 1 i Husdyrbrugsloven (LBK nr. 520 af 01/05/2019). Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Læs mere

Natur

Odder Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, fortidsmindebeskyttelseslinjen til bygning på matr.nr. 9b, Kysing By, Saksild, beliggende Gl. Krovej 1G, 8300 Odder.

Dispensationen meddeles efter § 65, stk.2, jf. § 18, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Industrivirksomhed

Odder Genbrugsplads - Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Kommune har for Genbrugspladsen Odder v/ Renosyd I/S, beliggende Skovdalsvej 26A, 8300 Odder, truffet afgørelse om, at udvidelse til at kunne modtage asbestholdigt bygge- og anlægsaffald, ikke er VVM-pligtig.

Læs mere

Odder Genbrugsplads – Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse - Udvidelse til at kunne modtage asbestholdigt bygge- og anlægsaffald - Odder Genbrugsplads, Skovdalsvej 26A, 8300 Odder

Læs mere

Vandløb

I medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, §28 tillades udledning af regn- og overfladevand til Malskær Bæk.

Klagefristen er 4 uger fra den 14. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret. Eventuel klage skal være Odder Kommune i hænde senest den 11. august 2020.

Læs mere

Grundvand

Endelig tilladelse til ny boring DGU nr. 99.983 samt forøgelse af indvindingsmængde til 94.000 m3/år for Dyngby Strands Vandværk

I henhold til Vandforsyningslovens §20 og 21 har Odder Kommune meddelt endelig vandindvindingstilladelse til ny boring DGU nr. 99.983 samt forøgelse af indvindingsmængden til 94.000 m3/år for Dyngby Strands Vandværk, Grindsnabevej 13, 8300 Odder

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Indvindingstilladelse til boring DGU nr. 99.983 samt forøgelse af indvindingsmængde for Dyngby Strands Vandværk er ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at indvindingstilladelse til boring DGU nr. 99.983 samt forøgelse af indvindingsmængde til 94.000 m3/år for Dyngby Strands Vandværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere