Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen skal efter planloven revideres hvert 4. år. Derfor har Byrådet på møde den 21. juni 2021 vedtaget at fremlægge et forslag til Kommuneplan 2021-2033 i offentlig høring.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1153 for bofællesskabet Kløverbakken ved Bendixminde.

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan nr. 1153 – Bofællesskabet Kløverbakken ved Bendixminde - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1154 og kommuneplantillæg nr. 26.

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan nr. 1154 for ny dagligvarebutik og boliger ved Banegårdsgade i odder og tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 – 2029 - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1152 for blandet bolig og erhvervsområde ved Aaparkeringen i Odder.

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan nr. 1152 – Bolig- og erhverv ved Aaparkeringen i Odder - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 – tæt/lav bebyggelse nord for Rasmus Larsen Vænge i Gylling

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er vedtaget på møde den 9.2.2021 Den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er offentligt bekendtgjort den 12.03. 2021. Planen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Kommune har for Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder truffet afgørelse om, at udvidelse af vand-til-luft varmepumpeanlæg ikke er VVM-pligtig.

Læs mere

Etablering af minivådområde på matr.nr. 10a Ålstrup By, Falling er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde på matr. nr. 10a Ålstrup By, Falling ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Etablering af minivådområde på matr. nr. 42 m Gylling By, Gylling er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde på matr. nr. 42m Gylling By, Gylling ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til sti og oplevelsesrampe/bro

Aalstrupvej 43, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 9 a, Ålstrup By, Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til genopførelse af udhusbygninger

Ondrupgaardvej 35, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 8 a, Ondrup By, Odder.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse/tilbygning til Bosted

Hadrupvej 51A, 8350 Hundslund. Ejendommen har matrikel nr. 2m og 14, Hadrup By, Hundslund.

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning

Eriksmindevej 11A, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 18 p, Randlev By, Randlev.

Læs mere

Industrivirksomhed

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

I henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven har Odder Kommune meddelt Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

Læs mere

Landbrug

Spildevand

Høring om tillæg nr. 9 til gældende spildevandsplan

Dette tillæg nr. 9 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er plangrundlag for afledning af regnvand og spildevand i lokalplan 1136 - Erhvervsområde ved C. E. Galls Vej i Odder. Lokalplanområdet udlægges i Spildevandsplan 2015 til separatkloakering.

Læs mere

Afgørelse - Revideret tilladelse til udledning af processpildevand fra varmeværk til et tilløb til Malskær Bæk - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28 har Odder Kommune meddelt revideret tilladelse til at udlede processpildevand, bestående af drænvand, til Malskær Bæk i Odder Kommune til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder.

Læs mere

Grundvand

Vandløb

Affald

Natur

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 1149

Miljøstyrelsen har imødekommet ansøgning fra Odder Kommune om at reducere naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) inden for lokalplanområde 1149.

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen for Odder Å til opførelse af en vaskehal m.m. til busser

Rude Havvej 3, 8300 Odder. Bygningen får beliggenhed på del af matr. nr. 1læ og 23bø Odder By, Odder

Læs mere