Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1136 og kommuneplantillæg nr. 22

Byrådet har på sit møde den 7. december 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1136 for erhvervsområde ved C.E. Galls Vej i Odder og tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017-2029 for område 1.OF.18 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 1110 for tæt lave boliger ved Vesterhåb i Odder

Byrådet har på møde den 7. december 2020 godkendt, at forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1110 for tæt lave boliger ved Vesterhåb i Odder fremlægges i offentlig høring fra 15. december 2020 til den 9. februar 2021.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 1149 – bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde

Byrådet har på møde den 9. november 2020 godkendt, at forslag til Lokalplan nr. 1149 for bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde i Odder Vest fremlægges i offentlig høring.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Rude Havvej 158, 8300 Odder, matr. nr. 14e Rude By, Saksild.

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse

Trustrupvej 32, 8350 Hundslund, matr. nr. 2 b Trustrup By, Hundslund.

Læs mere

Landzonetilladelse til midlertidige pavilloner

Tornsbjergvej 98, 8350 Hundslund, matr. nr. 45 Torrild By, Torrild

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en bålhytte med et udhus på samlet 64m2

Rude Havvej 11A, 8300 Odder, matr. nr. 13 d Odder By, Odder.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til udhus

Grønvej 7, 8300 Odder, matr. nr. 13 b Alrø By, Alrø.

Læs mere

Lovliggørende anvendelsesændring fra institution (fængsel) til bolig

Fjordbakken 1 (9), Amstrup 8300 Odder, matr. nr. 13 g Amstrup By, Falling.

Læs mere

Etablering af medhjælperbolig i tilknytning til stuehuset

Alrøvej 17, Falling, 8300 Odder, matr. nr. 14 a Falling By, Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til multibane og lysmast

Gylling Skolegade 13, 8300 Odder, matr. nr. 79 f Gylling By, Gylling

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af bed and breakfast

Tunø Hovedgade 19A, 8799 Tunø, matr. nr. 135 a Tunø By, Tunø

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af dobbelthus

Nørreled 24, 8300 Odder, matr. nr. 5 bm og 5 cr Halling By, Halling

Læs mere

Landzonetilladelse - vandhul

Tuskærvej 21, 8300 Odder, matr. 14a Saksild By, Saksild

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Hølkenvej 50, 8300 Odder: Afgørelse om §16a-miljøgodkendelse

Afgørelse efter §16a i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Hølkenvej 50, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Dispensation fra fortidsminde-beskyttelseslinjen til opførelse af madpakkehus

Odder Kommune har meddelt dispensation til opførelse af madpakkehus indenfor fortidsminde-beskyttelseslinjen på matr. 9b Kysing By, Saksild.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Accept af spang over vandløb

Kommunens vandløbsmyndighed accepterer i medfør af vandløbslovens kapitel 10, § 47, overgang over vandløb på matrikel nr. 55i Odder By, Odder.

Læs mere

Grundvand

Vandindvindingstilladelse til Bilsbækvej 79, Odder

I henhold til Vandforsyningslovens § 20 og 21 har Odder Kommune meddelt vandindvindingstilladelse til markvanding på Bilsbækvej 79, 8300 Odder

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Vandindvindingstilladelse til markvanding ved Bilsbækvej 79, Odder er ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at markvanding ved Bilsbækvej 79, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Spildevand