Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Foroffentlig høring for Nørregade 12

Odder Kommune ønsker at ændre indholdet af rammeområde 1.C.3 i Kommuneplan 2017-2029. Bebyggelse i max. 3 etager, bygningshøjde på max. 12 m og en bebyggelsesprocent på 65 %. Odder byråd indkalder til idéer og forslag til planlægningen til 16. oktober 2019.

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3035 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 - for et boligområde nord for Kastanjevej i Saksild

Byrådet har på møde den 2. september 2019 godkendt lokalplan nr. 3035 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 endeligt. Der er kun foretaget mindre ændringer i forhold til det vedtagne lokalplanforslag. Der er ikke foretaget ændringer i kommuneplantillægget.

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 15

Byrådet har på møde d. 2 september vedtaget forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 til fremlæggelse i offentlig høring. Høringsperioden er på 8 uger fra d. 12. september til og med d. 7. november 2019.

Læs mere

Landzonetilladelser

Opførelse af præstebolig

Strandvejen 3, 8300 Odder, matr. nr. 1 a Saksild By, Saksild.

Læs mere

Opførelse af rækkehus

Kongshusvej 69a, 8300 Odder, matr. nr. 1 a Rathlousdal Hgd., Odder.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af 6 stk. campinghytter

Odder Kommune meddeler landzonetilladelse til, at der på Saksild Strand Camping beliggende Kystvejen 5, Saksild, 8300 Odder, matr. nr. 23 aa Saksild By, Saksild kan opføres 6 campinghytter, der overholder bestemmelserne i "campingreglementet".

Læs mere

Landbrug

Revurdering af miljøgodkendelse for følgende husdyrbrug: Horskærvej 51, Drammelstrupvej 7, Gersdorffslundvej 1, Hølkenvej 50

Odder Kommune har indledt lovpligtig revurdering af miljøgodkendelserne for IE-husdyrbrugene på Horskærvej 51, Drammelstrupvej 7, Gersdorffslundvej 1 og Hølkenvej 50, 8300 Odder

Læs mere

Husdyrbruget Rørthvej 185, 8300 Odder: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Odder Kommune har revurderet miljøgodkendelsen for husdyrbruget Rørthvej 185, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af to vandhuller og landzonetilladelse til etablering af erstatningsvandhul

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af to vandhuller på matr. nr. 1ba Snærild by, Odder og landzonetilladelse efter planloven til etablering af erstatningsvandhul

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til genopførelse af rækkehus

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, til genopførelse af et rækkehus

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Fornyet VVM-tilladelse for 3 vindmøller i Torrild

Odder Kommune meddeler hermed fornyet VVM-tilladelse til opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 100 m på dele af matr. nr. 15k, 18d, 27a, 28a alle Torrild By, Torrild.

Læs mere

Spildevand

Tilslutning til regnvandskloak for lokalplan 3035 beliggende matr. 18m og 19a, Saksild By, Saksild

På grundlag af fremsendt ansøgning om afledning af vand fra lokalplan 3035, meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 tilladelse til tilslutning til eksisterende regnvandskloak i Saksild.

Læs mere