Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b

Byrådet har på sit møde den 9. oktober 2018 endeligt vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b for et område til boligformål ved Hou Strandpark i Hov.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Vandværksvej 7A, Torrild, 8300 Odder.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage og udhus

Alrøvej 104, 8300 Odder, matr. nr. 20 a Amstrup By, Falling

Læs mere

Tilladelse til vintercamping

Kystvejen 258, Kysing, 8300 Odder

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Strevelshovedvej 6, 8300 Odder, matr. nr. 11 f Alrø By, Alrø.

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamiliehus og udhus

Lilliensborgvej 60, 8300 Odder, matr. nr. 64 a Gylling By, Gylling

Læs mere

Landbrug

Natur

Landzonetilladelse og dispensation til etablering af vandhul i landzone i beskyttet eng

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter planloven til etablering af vandhul.

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen og landzonetilladelse

til etablering af vandhul på maksimalt 400 kvm.

Læs mere

Statusmeddelelse og afslag på ansøgning om dispensation til anlæg af græsbaner til fodboldgolf

Odder Kommune har meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra naturbekyttelseslovens § 3 til at anlægge græsbaner til fodboldgolf

Læs mere

Dispensation fra NBL §3 til oprensning

Der gives dispensation til oprensning af vandhul, beliggende Ulvsborgvej 90, 8300 Odder.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Odder Å

Odder Kommune giver tilladelse til styret underboring af vandforsyningsledning under Odder Å i Fillerup.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Bendixminde, Odder Vest: Rydning af skov mhb. på etablering af regnvandsbassin er ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at rydning af skov mhb. på etablering af et regnvandsbassin ved ”Bendixminde” matr.nr. 1h Snærild By Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Affald

Spildevand

Regnvandsbassin i Bendixminde

Odder Kommune giver tilladelse til udledning af regnvand fra boligområdet via regnvandsbassin til vandløbsrecipient.

Læs mere