Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Regulativ for erhvervsaffald

Udkast til revision af Odder Kommunes regulativ for erhvervsaffald i høring.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Foroffentlig høring for Hou Strandcamping

Odder Kommune ønsker at ændre anvendelse af rammeområde 5.F.1 i Kommuneplan 2017-2029, fra et område til rekreative formål, til en kombineret camping, sommerhus- og helårsboligbebyggelse. Odder byråd indkalder til idéer og forslag til planlægningen fra den 6. juni til torsdag den 4. juli 2019.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 3035 for et boligområde i Saksild samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 20. maj 2019 godkendt at forslag til lokalplan nr. 3035 for et boligområde i Saksild samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring fra den 30. maj til den 25. juli 2019.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til 140 m² enfamiliehus samt et 80 m² udhus

Nygaard Tværvej 4, 8300 Odder, matr. nr. 57 c Odder By, Odder

Læs mere

Landzonetilladelse til goalstation / fodboldanlæg

Skolevænget 1, 8300 Odder, matr. nr. 5 ei Halling By, Halling.

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage

Balshavevej 7, 8300 Odder, matr. nr. 37 m Randlev By, Randlev.

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Alrøvej 97, 8300 Odder: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Odder Kommune har revurderet miljøgodkendelsen for husdyrbruget Alrøvej 97, 8300 Odder.

Læs mere

Husdyrbrugene Tuskærvej 9 og Rørthvej 185 – revurdering af miljøgodkendelse

Odder Kommune har indledt lovpligtig revurdering af miljøgodkendelserne for IE-husdyrbrugene på Tuskærvej 9 og Rørthvej 185, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Industrivirksomhed

Vandløb

Renovering af rørlagt Oldrup Bæk

Odder Kommune ønsker som bredejer at renovere det nuværende rørlagte vandløb gennem Oldrup by i forbindelse med anlægsarbejdet til spildevandskloakering af byen.

Læs mere

Krydsning af Sanderbæk

Godkendelse til krydsning af hhv. Tilløb til Sanderbæk ved Fredhave på kommunegrænsen ved matr. nr. 6b Pederstrup By, Tulstrup og 8a Tvenstrup By, Odder og Sanderbæk, nord for Bondesvadvej ved matr. nr. 115 Odder By, Odder og matr. nr. 2b Tvenstrup By, Odder.

Læs mere

Regulering af Bøgebjerg Bæk

Opdæmning af vandløbet til etablering af forsinkelsesbassin inden udledning.

Læs mere

Legeredskaber ved Odder Å

Odder Kommune accepterer som vandløbsmyndighed opsætning af legeredskaber ved åen

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Fornyet VVM-tilladelse for 3 vindmøller i Torrild

Odder Kommune meddeler hermed fornyet VVM-tilladelse til opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 100 m på dele af matr. nr. 15k, 18d, 27a, 28a alle Torrild By, Torrild.

Læs mere

Spildevand

Tilslutningstilladelse til spildevandskloak

I forbindelse med renovering af materielgård på Odder Kirkegård matr. nr. 1dl Odder By, Odder, Torvald Køhlsvej 68, 8300 Odder, etableres vaskeplads og udskilleranlæg for olie og benzin. Det afledte vand ledes via olieudskiller til spildevandskloak i henhold til kommunens spildevandsplan.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til gældende spildevandsplan

Tillægget er udarbejdet med henblik på at aflede regnvand og spildevand i trafik- og erhvervsområde, lokalplan 1139.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til gældende spildevandsplan

Tillægget er udarbejdet med henblik på at aflede regnvand og spildevand i del af ’Strukturplan for Saksild, 2007’, herunder rammeområde 3.B.10 i Saksild, som markeret på tillæggets bilag 2.

Læs mere