Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Høring vedr. nedlæggelse af offentlige vejarealer ved parkeringsplads Bag Løvbjerg

Byrådet i Odder Kommune har truffet en foreløbig beslutning om, at nedlægge offentlige vejarealer ved parkeringspladsen bag Løvbjerg i Odder.

Læs mere

Høring forud for nedrivning af bebyggelse i bevaringsværdig kulturmiljø

Odder Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af en ejendom, der er omfattet af et bevaringsværdigt kulturmiljø beliggende på Aalstrupvej 24, 8300 Odder.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 5040 og tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-29

Byrådet har på sit møde den 1. marts 2021 endelig godkendt lokalplan nr. 5040 for Færgebyen, et bolig- og erhvervsområde ved Hou Havn samt kommuneplantillæg nr. 21 med tilhørende miljøvurdering.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1149 – Bolig- og institutionsområde Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde, Odder vest.

Lokalplan nr. 1149 er vedtaget med mindre ændringer på byrådsmøde den 1.3.2021.

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 – tæt/lav bebyggelse nord for Rasmus Larsen Vænge i Gylling

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er vedtaget på møde den 9.2.2021 Den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er offentligt bekendtgjort den 12.03. 2021. Planen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk

Læs mere
Odder Byrådssal

Endelig godkendelse af Lokalplan nr. 1148 for et boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder

Lokalplan nr. 1148 er den  9. februar 2021 godkendt endeligt. Der er foretaget mindre ændringer af lokalplanforslaget.

Læs mere
Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af lokalplan 1143

Byrådet har på møde den 25. januar 2021 endeligt vedtaget lokalplan nr. 1143 for et boligområde ved Halvvejsmarken i Odder Vest.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Tilladelse til etablering af ny kildeplads med 3 nye boringer på matr. nr. 46d Fillerup By, Odder for Odder Vandværk er ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at tilladelse til etablering af ny kildeplads med 3 nye boringer på matr. nr. 46d Fillerup By, Odder for Odder Vandværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Etablering af multibane på Rathlouskolen er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af en multibane i skolegården på Rathlouskolen i Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Byggemodning af Bendixminde etape 2 i Odder Vest er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af veje og anlæg mv. til afledning af regn- og spildevand, fjernvarme, vand-, fiber- og elforsyning, samt gadebelysning i område Bendixminde etape 2, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af udhus/garage

Nygaardsvej 44, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 11, f Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en carport på 88m2 til erstatning for en eksisterende carport

Halen 37, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 23, e Ørting By, Ørting.

Læs mere

Lovliggørelse af en container på 15m2

Balshavevej 82, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 84, c Randlev By, Randlev

Læs mere

Genopførelse af stuehus og garage

Smederupvej 12, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 4, c Smederup By, Gosmer.

Læs mere

Landzonetilladelse til en garage på 77m2

Dyngby Møllevej 5A, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 5, g Dyngby By, Bjerager

Læs mere

Landzonetilladelse til anneks

Bjeragervej 77, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 2, a, Bjerager By, Bjerager.

Læs mere

Industrivirksomhed

Landbrug

Spildevand

På grundlag af ansøgning, meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28, midlertidig tilladelse til udledning af fortyndet spildevand

Udledningen sker via bundfældningstank beliggende matr. nr. 24a Dyngby By, Bjerager; til Spongså.

Læs mere

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28, meddeles tilladelse til udledning af separeret regn- og overfladevand

Fra Bendixminde, via eksisterende regnvandsbassin til Stampmølle Bæk.

Læs mere

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28, meddeles tilladelse til udledning af separeret regn- og overfladevand

Fra lokalplanområde 1142, boligområde ved Bendixminde i Odder Vest, og del af lokalplanområde 1113, via eksisterende regnvandsbassin til Stampmølle Bæk.

Læs mere

Grundvand

Boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til prøvepumpning af 3 nye boringer tilhørende Odder Vandværk, Ulvskovværket

I henhold til Vandforsyningslovens § 20 og 21 har Odder Kommune meddelt boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til prøvepumpning fra 3 nye boringer tilhørende Odder Vandværk, Ulvskovværket, Ulvsborgvej 9, 8300 Odder

Læs mere

Vandløb