Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1148 for et boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder

Byrådet har på møde den 9. november 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1148 for et boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder fremlægges i offentlig høring fra 17. november 2020 til den 12. januar 2021.

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 5040 og tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-29

Byrådet har på sit møde den 9. november 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 5040 for Færgebyen, et bolig- og erhvervsområde ved Hou Havn samt kommuneplantillæg nr. 21 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 3038 – boligområde - Assedrup Bakke og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 9. november 2020 godkendt, at forslag til Lokalplan nr. 3038 for boligområde – Assedrup Bakke og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 1149 – bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde

Byrådet har på møde den 9. november 2020 godkendt, at forslag til Lokalplan nr. 1149 for bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde i Odder Vest fremlægges i offentlig høring.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 – Tæt/lav boligbebyggelse ved Rasmus Larsen Vænge i Gylling

Byrådet har på møde den 9. november 2020 godkendt, at forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 for et område til tæt/lav boligbebyggelse ved Rasmus Larsen Vænge i Gylling fremlægges i offentlig høring.

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1143

Byrådet har på sit møde den 5. oktober 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1143 for et boligområde ved Bendixminde i Odder Vest – 2. etape til fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til etablering af en sø/et vandhul på maksimalt 2000m2

Kamskildevej 5A, 8300 Odder, matr. nr. 1 p Saksild By, Saksild.

Læs mere

Landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus

Balshavevej 45, 8300 Odder, matr. nr. 48 a Randlev By, Randlev.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse af to udhuse

Oldrupvej 5, 8350 Hundslund, matr. nr. 5 m Hundslund By, Hundslund

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse til sti projekt

Halkærvej 2, 8300 Odder, matr. nr. 8 p Ålstrup By, Falling

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på 156m2

Snærildvej 237, 8300 Odder, matr. nr. 9 e Snærild By, Odder.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til dobbeltudhus

Vads Møllevej 29, 8300 Odder, matr. nr. 1 m Åkær Hgd., Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse - vandhul

Tuskærvej 21, 8300 Odder, matr. 14a Saksild By, Saksild

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Tendrup Vestermark 15, 8350 Hundslund: Afgørelsen om §16a- miljøgodkendelse

Afgørelse efter §16a i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Tendrup Vestermark 15, 8350 Hundslund.

Læs mere

Husdyrbruget Favrskovvej 265, 8300 Odder: Afgørelse om §16a-miljøgodkendelse

Afgørelse efter §16a i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Favrgaardsvej 265, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Industrivirksomhed

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.M.B.A. – Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse - Udvidelse til etablering og drift af et eldrevet luft til vand varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 2,5 MW (v. 0° C udetemperatur) - Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.M.B.A., Persievej 5, 8300 Odder.

Læs mere

Vandløb

Udledning af filterskyllevand

Der gives tilladelse til udledning af maksimalt 10.000 m3 filterskyllevand per år via drænforløb med afløb til Præstholm Grøft. Afledning af skyllevand tillades efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, §28

Læs mere

Accept af spang over vandløb

Kommunens vandløbsmyndighed accepterer i medfør af vandløbslovens kapitel 10, § 47, overgang over vandløb på matrikel nr. 55i Odder By, Odder.

Læs mere

Grundvand

Fornyet vandindvindingstilladelse til Odder Vandværk, Boulstrupværket

I henhold til Vandforsyningslovens § 20 og 21 har Odder Kommune meddelt fornyet vandindvindingstilladelse til Odder Vandværk, Boulstrupværket, Hallingvej 50, 8300 Odder

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Spildevand

Høring om tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan

Dette tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er plangrundlag for afledning af regnvand og spildevand i lokalplan 5040. Lokalplanområdet udlægges i Spildevandsplan 2015 til separatkloakering. Regnvand håndteres på overfladen, i et separat system, ved LAR-anlæg, hvor vedligeholdelse og funktionalitet sikres ved grundejers indsats og udgift.

Læs mere

Høring om tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan

Dette tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er plangrundlag for afledning af regnvand og spildevand i lokalplan 3038. Lokalplanområdet udlægges i Spildevandsplan 2015 til separatkloakering. Regnvand håndteres på overfladen, i et separat system, ved LAR-anlæg, hvor vedligeholdelse og funktionalitet sikres ved grundejers indsats og udgift.

Læs mere

Høring om tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan

Dette tillæg til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er plangrundlag for afledning af regnvand og spildevand i lokalplan 1148. Lokalplanområdet udlægges i Spildevandsplan 2015 til separatkloakering. Regnvand håndteres på overfladen, i et separat system, ved LAR-anlæg, hvor vedligeholdelse og funktionalitet sikres ved grundejers indsats og udgift.

Læs mere