Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Odder Byrådssal

Deltag i debatten om Odder Kommunes fremtid

”Plan- og Agenda 21 strategi 2020” er i høring fra fredag den 7. februar 2020 til fredag den 3. april 2020.

Læs mere

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Forslag til lokalplan nr. 1142 - Boligområde ved Snærildgård i Odder samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 3. februar 2020 godkendt at forslag til lokalplan nr. 1142 for et boligområde ved Snærildgård i Odder samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring fra den 8. februar til den 4. april 2020.

Læs mere

Landzonetilladelser

Opstilling af skurvogn

Bygaden 49B, 8300 Odder, matr. nr. 3 f Torrild By, Torrild.

Læs mere

Lovliggørelse af et udhus på 89m2, opført som tilbygning til eksisterende landbrugsbygning

Søbyvej 28, 8300 Odder, matr. nr. 29 a Gylling By, Gylling.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en garage på 96m2 i én etage

Bygaden 13B, 8300 Odder, matr. nr. 58 h Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Bjeragervej 35, 8300 Odder: Opførelse af maskinhus

Afgørelse efter Husdyrbruglovens §20 stk. 4 vedr. opførelse af et maskinhus

Læs mere

Natur

Dispensation til overrisling af eng beliggende matr. nr. 1a, Amstrup By, Falling

Odder Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til overrisling af eng.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

VVM-screening - etablering af minivådområde på matr. nr. 1a, Amstrup By, Falling - ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde - matr. nr. 1a, Amstrup By, Falling

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde på 1,22 ha på matr. nr. 1a, Amstrup By, Falling tilhørende ejendommen Alrøvej 77.

Læs mere

Reguleringstilladelse, Malskær Bæk

Afgørelsen meddeles i medfør af vandløbslovens kapitel 6, §17, og omfatter renovering af eksisterende støttemur ved matr. nr. 26d Gylling By, Gylling, beliggende Fallingvej 4, 8300 Odder.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)