Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Regulativ for erhvervsaffald

Udkast til revision af Odder Kommunes regulativ for erhvervsaffald i høring.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til udhus - lovliggørelse

Nygaardsvej 63, 8300 Odder, matr. nr. 11 h Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landbrug

Natur

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 1134 - Bendixminde

Miljøstyrelsen har imødekommet ansøgning fra Odder Kommune om at reducere naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) inden for lokalplanområde 1134.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Stampmølle Bæk

Etablering af cykle- og gangbro over vandløbet

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Spildevand