Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1143

Byrådet har på sit møde den 5. oktober 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1143 for et boligområde ved Bendixminde i Odder Vest – 2. etape til fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1150 og kommuneplantillæg nr. 25

Byrådet har på sit møde den 5. oktober 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1150 for Valgmenighedskirkens område ved Rørthvej i Odder og tillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 for område 1.OF.4 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 3034 og kommuneplantillæg nr. 9

Byrådet har på sit møde den 5. oktober 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 3034 for område til ferie- og fritidsformål ved Saksild Strand og tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 for område 3.S.6 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010

Byrådet har på sit møde den 5. oktober 2020 endeligt vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til lovliggørelse af integreret carport og anneks

Tudsdamvej 24, 8350 Hundslund, matr. nr. 1 s Skablund By, Hundslund.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til et drivhus på 95m2 til privat brug

Nølev Byvej 45, 8300 Odder, matr. nr. 8 a Nølev By, Nølev

Læs mere

Landzonetilladelse - forlængelse af midlertidig bolig i 3 år.

Bygaden 63, 8300 Odder, matr. nr. 3 h Torrild By, Torrild.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse af bygning til læskur, opstaldning og udhusformål på 65m2

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til bibeholde af et læskur på 10m2

Drammelsbækvej 62, 8300 Odder, matr. nr. 142 b Randlev By, Randlev

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse af et udhus på 36m2 og en overdækning på 16,5m2

Hedemarksvej 24, 8300 Odder, matr. nr. 21 c Fensten By, Gosmer

Læs mere

Lovliggørelse af en carport og et udhus på i alt 45,7m2

Langgade 4, 8350 Hundslund, matr. nr. 4 k Hundslund By, Hundslund

Læs mere

Statusændring fra fritidshus til helårsbolig samt etablering af anneks i eksisterende bygning

Strandvejen 105, Rørth, 8300 Odder, matr. nr. 16 c Rørt By, Bjerager

Læs mere

Landzonetilladelse - vandhul

Tuskærvej 21, 8300 Odder, matr. 14a Saksild By, Saksild

Læs mere

Landbrug

Ansøgning om §16a miljøgodkendelse af husdyrbruget Fuglsangsvej 7, 8300 Odder

Odder Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af svineproduktionen på Fuglsangsvej 7, 8300 Odder. I den forbindelse skal husdyrbruget miljøgodkendes efter §16a stk. 2 i Husdyrbrugsloven (LBK nr. 520 af 01/05/2019). Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Læs mere

Natur

Dispensation til oprensning af vandhul , matr. 1x og 1a Skablund By, Hundslund

Odder Kommune har meddelt dispensation til oprensning af vandhul på matr. 1x og 1a Skablund By, Hundslund

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Odder Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16 om sø- og åbeskyttelseslinjen, til bygningsmæssig udvidelse af eksisterende virksomhed på matr. nr. 82a Odder By, Odder, beliggende Østermarksvej 136, 8300 Odder.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Accept af spang over vandløb

Kommunens vandløbsmyndighed accepterer i medfør af vandløbslovens kapitel 10, § 47, overgang over vandløb på matrikel nr. 55i Odder By, Odder.

Læs mere

Grundvand

Endelig tilladelse til boring DGU nr. 99.952 tilhørende Odder Vandværk, Ulvskovværket

I henhold til Vandforsyningslovens § 20 og 21 har Odder Kommune meddelt endelig vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 99.952 tilhørende Odder Vandværk, Ulvskovværket, Ulvsborgvej 9, 8300 Odder

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Afgørelse om ikke VVM-pligt for indvinding fra boring DGU nr. 99.952 tilhørende Odder Vandværk

Indvindingstilladelse til boring DGU nr. 99.952 beliggende på matr. nr. 16l Fillerup By, Odder, Ulvsborgvej 9, 8300 Odder tilhørende Odder Vandværk er ikke VVM-pligtig.

Læs mere

Spildevand

Tilslutningstilladelse til processpildevand

Odder Kommune meddeler tilladelse til afledning af spildevand fra via fedtudskilleranlæg, beliggende Rosensgade 26, matr. 3q Odder By, Odder, til kloakforsyningsselskabets renseanlæg. Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28 stk. 3.

Læs mere

Spildevandsplan, tillæg nr. 5 - Spildevandskloakering af Tvenstrup og Svorbæk

I forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning i Tvenstrup og Svorbæk, har et antal ejendomme indgået et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Odder Spildevand har valgt at spildevandskloakere de pågældende ejendomme for at opfylde kravet om spildevandsrensning. I den anledning ansøger Odder Spildevand Odder Kommune om et tillæg til gældende spildevandsplan.

Læs mere