Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1151 for centerområde ved Odder Rådhus – Folkeparken

Byrådet har på sit møde den 17. maj 2021 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1151 for centerområde ved Odder Rådhus – Folkeparken fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere
Odder Byrådssal

Forslag til Lokalplan 3036 og Kommuneplantillæg 18

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 3036 for et sommerhusområde samt et offentligt fællesareal til dagcamping ved Violvej i Rude Strand samt tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 – tæt/lav bebyggelse nord for Rasmus Larsen Vænge i Gylling

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er vedtaget på møde den 9.2.2021 Den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er offentligt bekendtgjort den 12.03. 2021. Planen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Kommune har for Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder truffet afgørelse om, at udvidelse af vand-til-luft varmepumpeanlæg ikke er VVM-pligtig.

Læs mere

Etablering af minivådområde på matr.nr. 10a Ålstrup By, Falling er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde på matr. nr. 10a Ålstrup By, Falling ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Etablering af minivådområde på matr. nr. 42 m Gylling By, Gylling er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde på matr. nr. 42m Gylling By, Gylling ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Tilladelse til etablering af ny kildeplads med ny boring på matr. nr. 2e Amstrup By, Falling for Gylling Vandværk er ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at tilladelse til etablering af ny kildeplads med ny boring på matr. nr. 2e Amstrup By, Falling for Gylling Vandværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul

Søbyvej 67, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 3a Søby, Gosmer.

Læs mere

Landzonetilladelse til energioptagere mm.

Persievej 5, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 13 f, Falling By, Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til 10-årig genopførelsesret af bolig

Ondrupgaardvej 35, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 8 a, Ondrup By, Odder.

Læs mere

Landzonetilladelse til genopførelse af bolig

Aalstrupvej 24, 8300 Odder. Ejendommen har matrikel nr. 11 a, Ålstrup By, Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde

Kalvsømadevej 30, Gylling, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 67a m.fl., Gylling By, Gylling.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde

Aakjærvej 52, Falling, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 10a m.fl., Ålstrup By, Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af lade til padelhal

Rudevej 158/158A, Rude, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 8 a m.fl., Rude By, Saksild.

Læs mere

Landzonetilladelse - lovliggørelse af container og udvidelse af carport/udhus

Vesterhedevej 44A, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 6 g, Rude By, Saksild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af fritidshus til erstatning for nedrevet

Sondrupvej 100, Sondrup Strand, 8350 Hundslund. Ejendommen har matrikelnr. 23 c, Sondrup By, Hundslund.

Læs mere

Industrivirksomhed

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

I henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven har Odder Kommune meddelt Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Fuglsangsvej 7, 8300 Odder: Afgørelse om §16a-miljøgodkendelse

Afgørelse efter §16a i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Fuglsangsvej 7, 8300 Odder.

Læs mere

Spildevand

Afgørelse - Revideret tilladelse til udledning af processpildevand fra varmeværk til et tilløb til Malskær Bæk - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28 har Odder Kommune meddelt revideret tilladelse til at udlede processpildevand, bestående af drænvand, til Malskær Bæk i Odder Kommune til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder.

Læs mere

Grundvand

Boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning af ny boring tilhørende Gylling Vandværk

I henhold til Vandforsyningslovens § 20 og 21 har Odder Kommune meddelt boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning af ny boring tilhørende Gylling Vandværk, Søbyvej 8, Gylling, 8300 Odder

Læs mere

Vandløb

Tidsbegrænset udledningstilladelse af vand fra prøvepumpning ved ny boring på matr. 2e Amstrup By, Falling til Åkær Å for Gylling Vandværk

Der gives tilladelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28 til at udlede processpildevand, bestående af vand fra prøvepumpning, via dræn til Åkær Å i Odder Kommune i forbindelse med etablering af ny boring tilhørende Gylling Vandværk, Søbyvej 8, Gylling, 8300 Odder.

Læs mere

Affald

Revidering af affaldsregulativer 2021

Odder Byråd vedtog den 12. april 2021 den endelige udgave af Reviderede Affaldsregulativer for Husholdninger og Erhvervsvirksomheder for Odder Kommune.

Læs mere

Natur

Efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af vandhul

Læs mere