Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1136 og kommuneplantillæg nr. 22

Byrådet har på sit møde den 7. december 2020 godkendt, at forslag til lokalplan nr. 1136 for erhvervsområde ved C.E. Galls Vej i Odder og tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017-2029 for område 1.OF.18 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 1110 for tæt lave boliger ved Vesterhåb i Odder

Byrådet har på møde den 7. december 2020 godkendt, at forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1110 for tæt lave boliger ved Vesterhåb i Odder fremlægges i offentlig høring fra 15. december 2020 til den 9. februar 2021.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 1149 – bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde

Byrådet har på møde den 9. november 2020 godkendt, at forslag til Lokalplan nr. 1149 for bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde i Odder Vest fremlægges i offentlig høring.

Læs mere

Landzonetilladelser

Etablering af medhjælperbolig i tilknytning til stuehuset

Alrøvej 17, Falling, 8300 Odder, matr. nr. 14 a Falling By, Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til multibane og lysmast

Gylling Skolegade 13, 8300 Odder, matr. nr. 79 f Gylling By, Gylling

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af bed and breakfast

Tunø Hovedgade 19A, 8799 Tunø, matr. nr. 135 a Tunø By, Tunø

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af dobbelthus

Nørreled 24, 8300 Odder, matr. nr. 5 bm og 5 cr Halling By, Halling

Læs mere

Landzonetilladelse - vandhul

Tuskærvej 21, 8300 Odder, matr. 14a Saksild By, Saksild

Læs mere

Landbrug

Indledning af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug

Odder Kommune har indledt lovpligtig revurdering af miljøgodkendelse af IE-husdyrbrugene beliggende Tornsbjergvej 3 og Spøttrupvej 17, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Industrivirksomhed

Vandløb

Accept af spang over vandløb

Kommunens vandløbsmyndighed accepterer i medfør af vandløbslovens kapitel 10, § 47, overgang over vandløb på matrikel nr. 55i Odder By, Odder.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Spildevand