Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1138 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

Odder Byråd har på sit møde den 27. november 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 1138 i offentlig høring i perioden fra den 6. december til den 31. januar 2018.

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 1137

Byrådet har på sit møde den 27. november 2017 endelig vedtaget tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 1137 for boliger og institutioner ved Kildegade og Ålykkecentret i Odder.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029

Odder Byråd har på sit møde den 10. oktober 2017 godkendt, at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 for område 1 BL 38 til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder fremlægges i offentlig høring fra den 27. oktober til den 22. december 2017.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1134

Byrådet har på møde den 10.10.2017 godkendt at forslag til lokalplan nr. 1134 for et boligområde ved Bendixminde i Odder Vest - 1. etape fremlægges i offentlig høring fra den 23.10 til den 18. 12.2017.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1135

Byrådet har på sit møde den 10. oktober 2017 godkendt, at forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 1135 for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder fremlægges i offentlig høring fra den 18. oktober til den 13. december 2017.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029 for område 8 RE 1 og lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand

Odder byråd har på sit møde den 11. september 2017 vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 8010 i offentlig høring i perioden fra den 13. september til den 8. november 2017.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus og garage

Alrøvej 168, 8300 Odder, matr. nr. 13 a Amstrup By, Falling

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget på Horsensvej 177/Persievej 15, 8300 Odder - §11

I henhold til §11 i Husdyrloven har Odder Kommune meddelt miljøgodkendelse til produktionen i staldanlægget beliggende Persievej 15, 8300 Odder, tilhørende ejendommen beliggende Horsensvej 177, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Forslag til ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028”

Odder Kommune har udarbejdet forslag til ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028”. Planen afløser indsatsplan for 2007-2017 og viderefører den hidtidige indsats for hele kommunen. Formålet med indsatsplanen er at forhindre spredning af kæmpebjørneklo og at udrydde planten i hele kommunen. Samtlige grundejere (offentlige som private) i Odder Kommune vil således fortsat være forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis den findes på deres grund.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Affald

Spildevand