Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på sit møde den 18. december 2017 godkendt, at forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Vedtagelse af tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029 for område 8 RE 1 og lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand

Odder byråd har på sit møde den 18. december 2017 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 8010.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1138 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

Odder Byråd har på sit møde den 27. november 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 1138 i offentlig høring i perioden fra den 6. december til den 31. januar 2018.

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 1137

Byrådet har på sit møde den 27. november 2017 endelig vedtaget tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 1137 for boliger og institutioner ved Kildegade og Ålykkecentret i Odder.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1135

Byrådet har på sit møde den 10. oktober 2017 godkendt, at forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 1135 for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder fremlægges i offentlig høring fra den 18. oktober til den 13. december 2017.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til udvidelse af hundetræningsbane - Rude Havvej 152a

Rude Havvej 152A, 8300 Odder, matr. nr. 2 bn Rude By, Saksild.

Læs mere

Landbrug

Natur

Industrivirksomhed

Vandløb

Offentlig høring af to gangbroer over Rævså ved Præstelunden

Randlevvej ApS har ansøgt om at etablere to gangbroer over Rævså i forbindelse med, at området "Præstelund” mellem Houvej og skoven udstykkes til nyt beboelsesområde. Broerne etableres på matr.nr. 1cb Rodsteenseje Hgd., Odder. Før projektet kan godkendes, skal det i henhold til vandløbsloven sendes i en 4 ugers offentlig høring.

Læs mere

Grundvand

Offentlig høring af forslag til Indsatsplan Hundslund

Byrådet har på møde den 18. december 2017 godkendt forslag til Indsatsplan Hundslund, som fremlægges i offentlig høring fra den 22. december 2017 til den 16. marts 2018.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Affald