Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 15

Byrådet har på møde d. 2 september vedtaget forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 til fremlæggelse i offentlig høring. Høringsperioden er på 8 uger fra d. 12. september til og med d. 7. november 2019.

Læs mere
Odder Byrådssal

Foroffentlig høring forud for planlægning for etageboligbebyggelse ved Strandgade og Søndergade i Hov

Byrådet ønsker at igangsætte planlægningen for etageboliger på ejendommene matr. nr. 22bk, 22o og 22p, Halling by, Halling, der er beliggende Strandgade 2 og Søndergade 2-6 i Hov. Byrådet indkalder idéer og forslag i perioden fra den 27. august til den 24. september 2019.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamilieshus

Søbyvej 14, 8300 Odder, matr. nr. 87 a Gylling By, Gylling.

Læs mere

Landbrug

Natur

Dispensation til oprensning af vandhul - Snærildvej 96A

Odder Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at foretage oprensning af vandhul på matr. nr. 53n Odder By, Odder. Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Læs mere

Dispensation til oprensning af vandhul - Røddalsminde 80A

Odder Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at foretage oprensning af vandhul på matr. nr. 53n Odder By, Odder. Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning af overdrev.

Odder Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at rydde rynket rose og japansk pileurt på beskyttet overdrev på matr. nr. 3k, 20a og 11l, Dyngby By, Bjerager. Dispensationen meddeles i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde med filtermatrice - matr. nr. 1q, Gosmer By, Gosmer

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 17 i vandløbsloven og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. til etablering af minivådområde med filtermatrice på 0,32 ha på matr. nr. 1q, Gosmer By, Gosmer, tilhørende ejendommen Gersdoffslundsvej 1, 8300 Odder. Der meddeles samtidig landzonetilladelse efter § 35 i planloven til ændret arealanvendelse i landzonen.

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde på matr. nr. 7d og 16a, Nølev By, Nølev

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 17 i vandløbsloven og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. til etablering af minivådområde på 2,33 ha på matr. nr. 7d og 16a, Nølev By, Nølev tilhørende ejendommen Tuskærvej 9, 8300 Odder. Der meddeles samtidig landzonetilladelse efter § 35 i planloven til ændret arealanvendelse i landzonen.

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde - matr. nr. 14a, Oldrup By, Hundslund

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 17 i vandløbsloven og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. til etablering af minivådområde på 0,28 ha på matr. nr. 14a, Oldrup By, Hundslund tilhørende ejendommen Oldrupvej 52, 8350 Hundslund. Der meddeles samtidig landzonetilladelse efter § 35 i planloven til ændret arealanvendelse i landzonen.

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde ved Kukhuse Bæk - matr. nr. 5a, Morsholt By, Odder

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 17 i vandløbsloven og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. til etablering af minivådområde på 1,29 ha på matr. nr. 5a, Morsholt By, Odder tilhørende ejendommen Favrgaardsvej 265. Der meddeles samtidig landzonetilladelse efter § 35 i planloven til ændret arealanvendelse i landzonen.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Etablering af minivådområde ved Gersdorffslundvej 1, Odder er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde ved landbrugsejendommen Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Etablering af minivådområde ved Tuskærvej 9, Odder er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde ved landbrugsejendommen Tuskærvej 9, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Etablering af minivådområde ved Oldrupvej 52, 8350 Hundslund er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde ved landbrugsejendommen Oldrupvej 52, 8350 Hundslund ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Etablering af minivådområde ved Favrgaardsvej 265, Odder er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at etablering af et minivådområde ved landbrugsejendommen Favrgaardsvej 265, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Fornyet VVM-tilladelse for 3 vindmøller i Torrild

Odder Kommune meddeler hermed fornyet VVM-tilladelse til opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 100 m på dele af matr. nr. 15k, 18d, 27a, 28a alle Torrild By, Torrild.

Læs mere

Spildevand

Odder Kommune meddeler i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28, tilladelse til midlertidig tilslutning til regnvandskloak

Udledningen består af oppumpet og renset grundvand fra projekt til fjernelse af forurening ved Stationsvej 11, 8300 Odder, matr. nr. 15p Randlev By, Randlev.

Læs mere