Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1145

Byrådet har på sit møde den 11. november 2019 godkendt, at forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 1145 for centerområde ved Teglbakken og Nørregade i Odder fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Foroffentlig høring for Nørregade 12

Odder Kommune ønsker at ændre indholdet af rammeområde 1.C.3 i Kommuneplan 2017-2029. Bebyggelse i max. 3 etager, bygningshøjde på max. 12 m og en bebyggelsesprocent på 65 %. Odder byråd indkalder til idéer og forslag til planlægningen til 16. oktober 2019.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Torupvej 45A, 8350 Hundslund, matr. nr. 3 x Torup By, Hundslund

Læs mere

Genopførelse af bolig og garage

Sondrupvej 64, 8350 Hundslund, matr. nr. 5 l Sondrup By, Hundslund.

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget, Rude Havvej 55, 8300 Odder: §16a-miljøgodkendelse

Afgørelse efter §16a i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Rude Havvej 55, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Industrivirksomhed

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Nyplantning af skov ved Bendixminde, Odder Vest er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at nyplantning af skov på matr.nr. 1ba Snærild By, Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere