Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Høring forud for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse ved Odder Grundtvigske valgmenighed

Odder Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på Rørthvej 34, 8300 Odder.

Læs mere
Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1139 for et trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 24.6.2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 1139 for et trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder med tilhørende miljørapport samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 3035 for et boligområde i Saksild samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 20. maj 2019 godkendt at forslag til lokalplan nr. 3035 for et boligområde i Saksild samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring fra den 30. maj til den 25. juli 2019.

Læs mere

Landzonetilladelser

Tilladelse til etablering af vandhul

Jævnfør planlovens § 35 meddeler Odder Kommune landzonetilladelse til etablering af vandhul på maksimalt 250 m2 beliggende matr. nr. 57c, Odder By, Odder - Nygaard Tværvej 4, 8300 Odder.

Læs mere

Landbrug

Natur

Etablering af erstatningsdige

Lovliggørende dispensation fra Museumslovens § 29a til at nedlægge ca. 50m jorddige mellem matr. nr. 41b og 36, begge Gylling By, Gylling

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Høringsbrev jf. vandløbsloven - etablering af minivådeområde ved filtermatrice - matr. nr. 1q, Gosmer By, Gosmer

Læs mere

Høring jf. vandløbsloven - Etablering af minivådområde - matr. nr. nr. 7d og 16a, Nølev By, Nølev

Læs mere

Høring jf. vandløbsloven -Etablering af minivådområde - matr. nr.14a, Oldrup By, Hundslund

Læs mere

Høring jf. vandløbsloven - Etablering af minivådområde - matr. nr. 5a, Morsholt By, Odder

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Rude Havvej 55, Odder: Skovrejsning ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at en skovrejsning på ejendommen Rude Havvej 55, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Varmeprojektforslag for varmeforsyning af nyt boligområde i Saksild skal ikke miljøvurderes og er ikke VVM-pligtigt

Læs mere

Fornyet VVM-tilladelse for 3 vindmøller i Torrild

Odder Kommune meddeler hermed fornyet VVM-tilladelse til opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 100 m på dele af matr. nr. 15k, 18d, 27a, 28a alle Torrild By, Torrild.

Læs mere

Spildevand

Tilslutningstilladelse til regnvandskloak

På grundlag af ansøgning, meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 tilladelse til tilslutning af drænvand til regnvandskloak fra kunstgræsbane på ca. 1000 m2 på matr. nr. 5ei Halling By, Halling, beliggende Skolevænget 1, 8300 Odder.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til regnvandskloak

Odder Kommune meddeler to tilladelser til afledning af regnvand til spildevandsforsyningsselskabets kloakledning, dels fra parkeringsareal på maksimalt 400m2 beliggende matr. nr. 24gf Odder By, Odder, dels via vandbremse på 39 l/s fra bebyggelse beliggende Stenslund 6, matr. nr. 24fs Odder By, Odder.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til spildevandskloak

Odder Kommune meddeler tilladelse til afledning af spildevand fra olieudskilleranlæg, beliggende Knudsminde 10, matr. nr. 8o Odder By, Odder.

Læs mere