Revidering af affaldsregulativer 2021

10. maj 2021

Regulativerne gælder fra den 10. maj 2021.

Regulativerne har været i offentlig høring i 4 uger fra den 3. februar til den 3. marts 2021. Der er ikke indkommet høringssvar.

Se regulativerne på Renosyds hjemmeside.

Eller her: 

Regulativerne omhandler ikke de fremtidige affaldsløsninger med indsamling af 10 fraktioner ved husstandene, men er primært konsekvensrettelser for de eksisterende ordninger.

Du kan læse mere om arbejdet med den fremtidige affaldsindsamling her.

Klagevejledning
Vedtagelse af regulativet kan ikke påklages, jf. § 36 i bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og – aktører m.v, nr. 2097 af 14. december 2020.