Ejendommen Agervej 17, 8300 Odder afgrænset på luftfoto

Høring forud for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse ved Dyngby Strand

30. november 2018

En bygning er udpeget som bevaringsværdig, hvis den er beskyttet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan.

Bebyggelsen på Agervej 17, 8300 Odder er omfattet af lokalplan nr. 3030, som ikke fastlægger bestemmelser for bevaring af bebyggelse, men er i kommuneplan 2017-2029 udpeget som bevaringsværdig bebyggelse beliggende inden for kulturmiljø nr. 26.: "Saksild Badehotel og sommerhuse ved Lyngen."

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger, der ikke via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5 (LBK nr. 219 af 06/03/2018).

Dette indebærer, at der forud for kommunens afgørelse vedrørende nedrivningen skal gennemføres en 4-6 uger lang offentlig høring herom på kommunens hjemmeside, og at relevante myndigheder og foreninger samt lodsejer i den forbindelse skal orienteres direkte.

Høringsfrist

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen om nedrivning af bebyggelsen på Agervej 17, 8300 Odder kan

  • sendes pr. mail til plan@odder.dk
  • eller som papirpost til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder,

så de er modtaget på Rådhuset senest den 15. januar 2019.

Afgørelse

Endelig afgørelse om nedrivning forventes truffet af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget på udvalgsmødet den 19. februar 2019.

Hvis nedrivningsansøgningen ikke imødekommes, skal der nedlægges et forbud i henhold til planlovens § 14, hvilket indebærer, at kommunen efterfølgende inden for et år skal udarbejde en lokalplan for ejendommen. Hvis nedrivningen derimod godkendes, skal afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

I begge tilfælde vil afgørelsen kunne påklages og vil derfor blive offentligt bekendtgjort sammen med den relevante klagevejledning.