Boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning af ny boring tilhørende Gylling Vandværk

08. juni 2021

Gylling Vandværk har fået boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning af ny boring. Ny kildeplads med ny boring etableres på matr. nr. 2e Amstrup By, Falling, 8300 Odder.

Afgørelsen incl. bilag kan ses her

Klagevejledning

Vandforsyningsloven
I henhold til § 75 i vandforsyningsloven, nr. 1450 af 05.10.2020 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet og af enhver med
individuel væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 6. juli 2021

Miljøbeskyttelsesloven
I henhold til § 91 i miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25.11.2019 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljø-
beskyttelseslovens §§ 99 og 100, og af lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser
som formål, og som har meddelt Odder Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagefristen er 6. juli 2021

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er
meddelt, det vil sige 8. december 2021.


Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden www.naevneneshus.dk .