Endelig tilladelse til boring DGU nr. 99.952 tilhørende Odder Vandværk, Ulvskovværket

12. oktober 2020

Odder Vandværk har fået vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 99.952. Tilladelsen er et tillæg til eksisterende vandindvindingstilladelse, som udløber 16.10.2043.
Boringen er beliggende på matr. nr. 16l Fillerup By, Odder, Ulvsborgvej 9, 8300 Odder.

Afgørelsen incl. bilag kan ses her

Klagevejledning

Vandforsyningsloven
I henhold til § 75 i vandforsyningsloven, nr. 118 af 22.02.2018 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet og af enhver med
individuel væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 09.11.2020

Miljøbeskyttelsesloven
I henhold til § 91 i miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25.11.2019 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljø-
beskyttelseslovens §§ 99 og 100, og af lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser
som formål, og som har meddelt Odder Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagefristen er 09.11.2020

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er
meddelt, det vil sige 12.04.2021.

Klagevejledning
Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden www.naevneneshus.dk .