Høring vedr. nedlæggelse af offentlige vejareal ved parkeringsplads bag Aldi.

25. maj 2021

Vejarealet er en del af litra 7000be og er vist med blå på vedlagte luftfoto, som kan ses her.

Det drejer det sig om 1920 m2, hvor der er anlagt en offentlig parkeringsplads.

Beslutningen indebærer, at arealet nedlægges som offentligt vejareal, og er truffet med hjemmel i vejlovens § 15 og § 124, stk. 1.

Når kommunen efter vejlovens § 15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, fremgår det af lovens § 124, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, og at vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det drejer det sig om 1920 m2, hvor der er anlagt en offentlig parkeringsplads, og arealet opretholdes fremover som en offentlig tilgængelig parkeringsplads.

Begrundelse for beslutningen:

Aldi ønsker at nedrive den eksisterende Aldi-butik på matr. nr. 31ay Odder by Odder, og efterfølgende opføre en ny og større butik med tilhørende parkeringsareal. Dette er ikke muligt inden for skelgrænserne af matr. nr. 31ay Odder by, Odder, og derfor skal der erhverves jord til etablering af parkeringpladser. Ved at erhverve del af matr. nr. 7000be Odder by, Odder kan projektet realiseres.

Planlagt beslutning.

Hvis arealerne som planlagt nedlægges som offentligt vejareal/sti, kan Odder Kommune frit råde over disse. Det fremgår af vejlovens § 127, stk. 1.
Det er planen at arealet efter den endelige beslutning bliver solgt til ejere af matr. nr. 31ay, Odder by, Odder. Arealet skal efterfølgende opretholdes som en offentlig tilgængelig parkeringsplads, hvilket bliver sikret ved en tinglyst deklaration på arealet.

Har du bemærkninger:

Da arealerne ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej/sti eller privat vej, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til over for byrådet at fremsætte krav om, at arealerne opretholdes som vej/sti i medfør af § 124, stk. 2, fordi arealerne er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvirgt er vigtig for en ejendom.
Hvis byrådet afviser et krav om opretholdelse, kan den grundejer, der har fremsat kravet, kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne.

 

Bemærkninger til ovenstående bedes sendt pr. mail til vejanlaeg@odder.dk .dk senest 20. juli 2021. Herefter vil Odder Kommune tage stilling til, om der er grundlag for at træffe den endelige afgørelse om nedlæggelse af arealerne. I givet fald vil sagen blive forelagt for byrådet.