Arealerne er vist med blå og grøn på luftfotoet.

Høring vedr. nedlæggelse af offentlige vejarealer ved Hou Havn

31. august 2021

Arealerne er henholdsvis en del af matr. nr. 7000x Halling by, Halling og hele matr. nr. 7000p Halling by, Halling.

Arealerne er vist med blå og grøn på ovenstående luftfoto.

Beslutningen indebærer, at arealerne nedlægges som offentligt vejareal, og er truffet med hjemmel i vejlovens § 15 og § 124, stk. 1.

Når kommunen efter vejlovens § 15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, fremgår det af lovens § 124, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, og at vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det drejer sig om 947 m2 vejareal, som i dag benyttes til adgang til matr. nr. 22bo Halling by, Halling.
Der er i dag flere andre adgange til matr. nr. 22bo, som også fremadrettet vil blive bevaret, derudover etableres der en ny vejadgang til Færgebyen der placeres på del af matr. nr. 22bo, jf. lokalplan 5040.

Begrundelse for beslutningen

I henhold til lokalplan 5040 skal matr. nr. 7000p Halling by, Halling med i alt 865 m2 og del af 7000x Halling by, Halling med i alt 82 m2, indgå i den fremtidige Færgeby mv.

Nedlæggelsen sker derfor som led i realiseringen af et delområde under lokalplan 5040 for Færgebyen i Hou. Vejarealerne skal fremadrettet benyttes til udenomsarealer for Færgebyen og til en kommunal ejet promenade.

Planlagt beslutning

Hvis arealerne som planlagt nedlægges som offentligt vejareal kan Odder Kommune frit råde over disse. Det fremgår af vejlovens § 127, stk. 1.
Det er planen at en del af arealet efter den endelige beslutning bliver solgt til Færgebyen.

Har du bemærkninger

Da arealerne ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til over for byrådet at fremsætte krav om, at arealerne opretholdes som vej/sti i medfør af § 124, stk. 2, fordi arealerne er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Hvis byrådet afviser et krav om opretholdelse, kan den grundejer, der har fremsat kravet, kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne.

Bemærkninger til ovenstående bedes sendt pr. mail til vejanlaeg@odder.dk .dk senest tirsdag den 26. oktober 2021.

Herefter vil Odder Kommune tage stilling til, om der er grundlag for at træffe den endelige afgørelse om nedlæggelse af arealerne. I givet fald vil sagen blive forelagt for byrådet.