Høring vedr. nedlæggelse af offentlige vejarealer ved parkeringsplads Bag Løvbjerg

13. april 2021

Arealerne er henholdsvis en del af litra (7000) ”dæ”, hele litra (7000) ”ee” og offentlig sti på matr. nr. 27br Odder by, Odder.

Arealerne er vist med grøn, blå og gul på vedlagte luftfoto. 

Oversigtskort over vejarealer ved parkeringsplads bag Løvbjerg

Beslutningen indebærer, at arealerne nedlægges som offentligt vejareal/sti, og er truffet med hjemmel i vejlovens § 15 og § 124, stk. 1.

Når kommunen efter vejlovens § 15 har bestemt, at et offentligt vejareal/sti skal nedlægges, fremgår det af lovens § 124, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, og at vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

På vejarealet beliggende på en del af litra (7000)”dæ” drejer det sig om 453 m2, hvor der aldrig har været anlagt en offentlig sti.

På vejarealet litra (7000)”ee” på 777 m2 er anlagt en offentlig sti.

På matr. nr. 27br Odder by, Odder er anlagt en offentlig sti på 12 m2. Ved matr. nr. 27br Odder by, Odder vil der blive opretholdt en åben forbindelse mellem stien til Saloparken og parkeringspladsen.

Begrundelse for beslutningen

I forbindelse med etablering af en Folkepark på parkeringsareal ved rådhuset, nedlægges en stor del af parkeringspladserne omkring rådhuset.

Kvickly ønsker at optimere den eksisterende parkeringsplads bag Løvbjerg, på matr. nr. 27bn Odder by, Odder sammen med Løvbjerg. I den forbindelse ønsker Odder Kommune at købe sig ret til parkering, som erstatning for parkeringsarealet der nedlægges ved rådhuset. Ved en nedlægning af ovenstående vejarealer vil parkeringspladsen både kunne udvides og optimeres.

Planlagt beslutning

Hvis arealerne som planlagt nedlægges som offentligt vejareal/sti, kan Odder Kommune frit råde over disse. Det fremgår af vejlovens § 127, stk. 1.
Odder kommune vil, som ejer af arealerne, lade disse indgå i den fremtidige parkeringsplads bag Løvbjerg.

Har du bemærkninger

Da arealerne ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej/sti eller privat vej, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til over for byrådet at fremsætte krav om, at arealerne opretholdes som vej/sti i medfør af § 124, stk. 2, fordi arealerne er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvirgt er vigtig for en ejendom.

Hvis byrådet afviser et krav om opretholdelse, kan den grundejer, der har fremsat kravet, kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne.

Bemærkninger til ovenstående bedes sendt pr. mail til vejanlaeg@odder.dk.dk senest tirsdag den 1. juni 2021. Herefter vil Odder Kommune tage stilling til, om der er grundlag for at træffe den endelige afgørelse om nedlæggelse af arealerne. I givet fald vil sagen blive forelagt for byrådet.