Endelig vedtagelse af lokalplan 1143

24. februar 2021

Lokalplanen giver bl.a. mulighed for

• områdets anvendelse til åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse,
• at fastlægge vejadgang til de forskellige delområder samt at sikre stiforbindelser mellem lokalplanens delområder samt det øvrige stinet,
• at regnvand håndteres lokalt.

Planen kan ses på

Du kan se lokalplan nr. 1143 på plandata.dk. Planen kan desuden ses og udskrives fra kommunens hjemmeside odder.dk.
Direkte link her Lokalplan nr. 1143

Klagevejledning

Hvis du mener at retsregler eller retsprincipperne ikke er fulgt i Byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet skal klage via klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre, der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommune i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1143 er offentligt bekendtgjort den 24.2.2021.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.