Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1142 og tillæg nr. 8. til Kommuneplan 2017-2029 – for et boligområde ved Snærildgård i Odder vest.

03. september 2020

Planerne giver mulighed for:

• At skabe et varieret boligområde med tæt/lav- og etageboliger.
• At skabe adgang til området fra Snærildvej
• At sikre udlæg til veje, stier og fælles lege- og opholdsarealer.

Her kan du se planerne

Lokalplan nr. 1142 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk . Lokalplanen kan også ses på kommunens hjemmeside https://planportal.odder.dk/planlaegning/lokalplaner/find-lokalplan/ og kommuneplantillægget kan ses på https://kommuneplan2017.odder.dk/tillaeg/

Retsvirkninger

Lokalplan nr. 1142

Når Byrådet har bekendtgjort vedtagelsen af en lokalplan offentligt, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanen blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Der henvises i øvrigt til lokalplanens § 16.

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzone kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål.

Klagevejledning

Hvis du mener at retsregler eller rets principperne ikke er fulgt i Byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet skal klage via klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre, der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommune i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelses datoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1142 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 er offentligt bekendtgjort den 7.9.2020. 

Søgsmål til domstols prøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.