Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1149 – Bolig- og institutionsområde Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde, Odder vest.

24. marts 2021

De mindre ændringer vedrører:

• Tilretning af byggefeltet til institutionen
• Etageboligbebyggelse, der er placeret nærmest fordelingsvejen Bendixminde, rykkes 5 m væk fra fordelingsvejen. Desuden ændres antal etager, så etageboligbebyggelsen mod fordelingsvejen reduceres fra 4 til 3 etager og i stedet øges den nordvestlige etageboligbebyggelse fra 3 til 4 etager.

Offentlig bekendtgørelse

Den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 1149 er offentligt bekendtgjort den 26 marts 2021.

Planen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk

Retsvirkninger

Når Byrådet har bekendtgjort vedtagelsen af en lokalplan offentligt, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Der henvises i øvrigt til lokalplanens § 13.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i Byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1149 annonceres på Odder Kommunes hjemmeside den 26.3.2021.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.