Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 3034 og Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2029 – for anlæg til ferie- og fritidsformål ved Saksild Strand

09. februar 2021

Offentlig bekendtgørelse

Den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 3034 og kommuneplantillæg nr. 9 er offentligt bekendtgjort den 12. februar 2021.

Planerne kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk

Retsvirkninger

Når Byrådet har bekendtgjort vedtagelsen af en lokalplan offentligt, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Der henvises i øvrigt til lokalplanens § 12.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i Byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. 

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales via Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 3034 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2029 annonceres på Odder Kommunes hjemmeside den 12.2.2021.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.