Endelig vedtagelse af Plan- og Agenda 21 strategi 2020

17. september 2020

Ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse

  • Det er tilføjet, at der også bør undersøges parkeringsmuligheder for autocamper på Hølken-, Rude-, Saksild- og Sondrup Strande.

  • Der er foretaget ændringer på kortbilag, der viser ønsker til byudvikling.

Modtagne bemærkninger

Plan og Agenda 21 strategi 2020 har været i offentlig høring fra den 7. februar til den 14. april 2020. I høringsfasen indkom 28 høringssvar. Høringssvarene er beskrevet og besvaret i ”Notat om behandling af høringssvar ifm. offentlighedsfase for Plan- og Agenda 21 strategi 2020 med tilhørende Miljørapport”.  Notatet kan ses som bilag på byrådsmøde den 15. juni 2020 på Odder Kommunes hjemmeside 

Efter høringsfasens udløb indgik flere høringssvar, hvad angår placering af solcelleanlæg og fremtidens varmeplanlægning. Disse høringssvar medførte ikke ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi 2020, da det allerede er beskrevet i strategien, at der i den kommende planperiode skal udpeges arealer til solcelleenergi samt undersøges og udpeges nye områder til erhverv nord og syd for Rude Havvej. 

Få mere at vide

Plan- og Agenda 21 strategi 2020 med tilhørende miljøvurdering kan ses og læses på Odder Kommunes Kommuneplan 2017-2029 eller på plandata.

Offentlig bekendtgørelse

Plan- og Agenda 21 strategi 2020 bekendtgøres offentligt ved annoncering på kommunens hjemmeside den 18.9.2020.

Klagevejledning

Hvis du mener at, retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i en afgørelse, der er truffet i henhold til lov om Planlægning, kan du klage til Planklagenævnet, jf. Planloven § 28, stk. 1 nr. 3. Ligeledes kan den sammenfattende § 13 redegørelse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter påklages til Planklagenævnet, jf. lovens § 48 stk. 2, hvad angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Sådan klager man

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen, som du finder på Nævenes hus. Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på Nævnenes hus

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. For nærmere oplysninger om Planklagenævnets behandling af sager, herunder reglerne om betaling af gebyr i forbindelse med klager, se Nævnenes hus.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.